แบบทดสอบ เรื่อง น้ำ ฟ้า และ ดวงดาว (ป.5)
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย (X) ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวหน้าถัดไป