แบบทดสอบ เรื่อง "หิน" (ตอนที่ 2 ป.4)จงทำเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


เฉลย