แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่องพลังงานแสง ป.4ให้นักเรียนกากบาท X ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เฉลย