ระบบจำนวนจริง (Real Numbers)

 1. สมบัติการสะท้อน

  a = a


 2. สมบัติในการสมมาตร

  ถ้า a = b แล้ว b = a


 3. สมบัติการถ่ายทอด

  ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c


 4. สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน

  ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c


 5. สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน

  ถ้า a = b แล้ว ac = bc


สมบัติ
การบวก
ตัวอย่าง
1. ปิด

2. การสลับที่

3. การเปลี่ยนหมู่

4. การมีเอกลักษณ์

5. การมีอินเวอร์ส
ถ้า a R และ b R แล้ว a + b R
a + b = b + a
a + (b + c) = (a + b) + c
มีจำนวนจริง 0 ซึ่ง 0 + a = a = a + 0
สำหรับจำนวนจริง a จะมีจำนวนจริง
-a ที่ (-a) + a = 0 = a + (-a)
ถ้า 1, 2 R แล้ว (1 + 2) R
1 + 2 = 2 + 1
1 + (2 + 3) = (1 + 2) + 3
0 + 5 = 5 = 5 + 0
(-3) + 3 = 0 = 3 + (-3)สมบัติ
การคูณ
ตัวอย่าง
1. ปิด
-
2. การสลับที่
3. การเปลี่ยนหมู่
4. การมีเอกลักษณ์
- 
5. การมีอินเวอร์ส
ถ้า a R และ b R
แล้ว a • b R
a • b = b • a
a(bc) = (ab)c
มีจำนวนจริง 1 และ 1 ≠ 0
ซึ่ง 1 • a = a = a • 1
สำหรับ a ที่ a ≠ 0
จะมีจำนวนจริง a-1
โดยที่ a-1 • a = 1 = a • a-1
ถ้า 1, 2 R
แล้ว 1 • 2 R
3 • 5 = 5 • 3
2 • (3 • 4) = (2 • 3) • 4
1 • 7 = 7 = 7 • 1
13 • 3 = 1 = 3 • 13 1. l x l ≥ 0


 2. l x l = l -x l


 3. l x l = a ก็ต่อเมื่อ x = a หรือ x = -a


 4. l x l = l a l ก็ต่อเมื่อ x = a หรือ x = -a


 5. l x l ≤ a ก็ต่อเมื่อ -a ≤ x ≤ a


 6. l x l ≥ a ก็ต่อเมื่อ x ≤ -a หรือ x ≥ a


 7. l x l 2 = x2


 8. = l x l


 9. l x × y l = l x l × l y l


 10. เมื่อ y ≠ 0


 11. l x + y l ≤ l x l + l y l


 12. l x - y l ≥ l x l - l y l


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : สูตรคณิตศาสตร์
  เข้าชม : 28547
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155