ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Grammar Test

Grammar Test
   

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)
 
ระดับชั้น : Intermediate

Choose the best answer to complete the sentence.
 

1. He has been working here for two years now, _____ ?
 hasn't he   
 has he  
 isn't he   

2. ask : _____ is on the committee to select students?
answer : Suthep.
 What  
 When  
 Who  

3. I like to eat chickens, but _____ does not.
 she  
 him  
 ours  

4. These clothes are _____ .
 my  
 mine  
 you  

5. I know someone _____ got robbed in Sudan.
 when  
 who  
 what  

6. Did he go out while it _____ ?
 rains  
 is raining  
 was raining  

7. _____ many women dentists in Thailand?
 Do   
 Is there  
 Are there  

8. Paul gave me his address and I gave him _____ .
 mine  
 his  
 her  

9. Somsak and _____ are going for a drink.
 him  
 them  
 I   

10. My mobile phone is cheap, but _____ is too expensive.
 yours  
 you  
 it   
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 245781 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved