แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา (ป.2 แผน 7)จงบอกเวลาในช่วงกลางวันต่อไปนี้ เป็นนาฬิกาและนาที