ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | English Rules

English Rules
   

Ladies
 
Ladies

ถ้าใช้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ หมายถึง "ห้องน้ำสตรี" ใช้เป็น noun นับได้เอกพจน์เสมอ


  • There is a Ladies behind that screen.
จำนวนคนอ่าน 1572 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved