APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation Group)

เอเปค : กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เกิดขึ้นมาจากสภาพการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อขยายขอบเขตการค้าทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี และเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในขณะนั้นนำโดย นายกรัฐมนตรีบ๊อบ ฮอว์ก (Bob Hawk) ได้เล็งเห็นถึงความโดดเดี่ยวจากการไร้กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลีย อยู่ห่างไกลจากภูมิภาคอื่นจึงได้เสนอแนวความคิดในการเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ Asia-Pacific หรือ APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation ขึ้นใน ค.ศ.1989

แนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เพราะการก่อตั้งเอเปค เป็นการเปิดทางเลือกให้สหรัฐฯ คงบทบาทต่อไปในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค นอกจากนี้ในยุคของโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ยังทำให้เกิดการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ (Economic Interdependence) ซึ่งทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศในกลุ่ม ในลักษณะที่ส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ดำเนินไปอย่างเสรี รวมทั้งในช่วงเวลานั้นเกิดความไม่แน่นอนของ การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย ทำให้หลายประเทศเกิดความไม่มั่นใจในผลลัพธ์ว่าจะออกมาในรูปใด การรวมกลุ่มเอเปค นอกจากจะมีส่วนผลักดันให้การเจรจารอบอุรุกวัยประสบผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันหากการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยไม่ประสบผลสำเร็จ เอเปคจะเป็นช่องทางส่งเสริมการค้าเสรีของประเทศในภูมิภาคนี้ให้ดำรงอยู่ได้ด้วย

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบเปิดซึ่งเป็นหัวใจของเอเปคมีลักษณะเฉพาะ คือ

 • การให้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกเอเปคให้แก่กันมีผลต่อผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกเอเปคด้วย (ปกติกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ จะใช้หลักการต่างตอบแทนกับประเทศที่มิได้เป็นสมาชิก) ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและกระตุ้นให้ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกเอเปคเปิดเสรีระบอบการค้าการลงทุนของตนบ้าง

 • การไม่มีการเจรจา เนื่องจากเอเปคเป็นเวทีเพื่อความร่วมมือ ซึ่งการดำเนินความร่วมมือใดๆ จะกระทำบนพื้นฐานของฉันทามติและความสมัครใจ
แรกเริ่มนั้นกลุ่มประเทศเอเปค มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อีก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเชีย สิงหโปร์ อินโอนีเชีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ต่อมาในปี ค.ศ.1991 เอเปคได้รับสมาชิกเพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ค.ศ.1993 รับเม็กซิโกและปาปัวนิวกินี และ ค.ศ.1994 รับชิลีเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มอีก

จากการประชุมผู้นำเอเปคครั้งที่ 5 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1997 ที่ประเทศแคนาดา ที่ประชุมมีมติรับรัสเชีย เวียดนาม และเปรู เข้าร่วมเป็นสมาชิกและจะงดรับสมาชิกไปอีก 10 ปี ดังนั้นในปัจจุบันเอเปคจึงมีสมาชิกทั้งหมด 21 ประเทศ สมาชิกเอเปคประกอบด้วย มหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ คือ สหรัฐอเมริกา รัสเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น สมาชิกอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอเมริกาเหนือและใต้

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของเอเปค คือการเป็นเวทีที่ปรึกษาหารือกันในด้านการส่งเสริมและลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนตามหลักเกณฑ์ของ GATT ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาและการเจริญเติบโตในภูมิภาคและรวมไปถึงโลกด้วย นอกจานี้เพื่อพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการค้าเปิดแบบพหุภาคี (Open Multilateral Trading System) ในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกและกลุ่มประเทศอื่นๆ

หลักการสำคัญของ APEC

ปฏิญญากรุงโซลเมื่อปีค.ศ.1991 ได้ระบุหลักการสำคัญของเอเปคดังนี้

 • ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

 • ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคี

 • ลดอุปสรรคทางการค้า การค้าบริการ และการลงทุนในทางที่สอดคล้องกับหลักการของแกตต์ (ขณะนั้น WTO ยังมิได้ก่อตั้ง)

 • ไม่เป็นการรวมกลุ่มทางการค้าแบบปิด (trade bloc)

 • หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะและแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศสมาชิกและของภูมิภาค
ในการนี้ การดำเนินการของเอเปคจะยึดหลักการฉันทามติ ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก โดยจะคำนึงถึงความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจและสังคม และระดับการพัฒนาของสมาชิกที่มาข้อมูล : http://www.apecthai.org

  เรื่อง : พจนานุกรมประวัติศาสตร์
  เข้าชม : 3040
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155