ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | English Rules

English Rules
   

adverb of frequency
 
ADVERB OF FREQUENCY --คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่ของเวลา ได้แก่

always, usually, rarely, often, never, seldom, sometimes, hardly, generally


 • ในประโยคบอกเล่า ==>

  1. วางไว้หลัง verb to be

   • He is always late.

  2. วางไว้หน้า verb อื่นๆ

   • He always comes late.

  3. วางไว้ระหว่าง verb 2 ตัว

   • He will always come late.

  4. ข้อสังเกต : He always has lunch here.
   ------ แต่ : He has always had lunch here.

 • ในประโยคคำถาม ==> วางไว้หลังประธาน

  • Does he always come late?

 • ในประโยคปฏิเสธ ==> วางหลัง not

  • I do not always come late.

  แต่กับ verb พิเศษบางตัว

  • I never have to help him.


  • I always used to help him.


  • You ought always to get up early.


Adverb of frequency เมื่อใช้กับ present simple แสดงการกระทำที่เกิดเป็น "ประจำ"

  • He always asks me.

  แต่ถ้าใช้กับ present continuous จะแสดงการกระทำที่เกิด "บ่อยจนเกินสมควร" และค่อนข้างจะน่ารำคาญ

  • He is always asking me.

  แต่ถ้าใช้กับ present perfect แสดงการกระทำที่เกิด "เสมอมาจนถึงปัจจุบัน"

  • He has always asked me.


  never ใช้กับ present simple มีความหมายถึง ไม่กระทำเป็นนิสัยประจำ

  • I never smoke.

  แต่ถ้าใช้กับ present perfect จะมีความหมายว่า ยังไม่มีโอกาสได้กระทำ

  • I have never visited Korat.

Adverb ที่ขยาย verb จะต้องวางอยู่หลัง verb นั้น เช่น

  • He speaks well.

  ถ้า verb มีกรรมมารับ adv. ต้องอยู่หลัง กรรม เช่น

  • He speaks Thai well.

  ถ้า verb นั้น ตามด้วย inf. มี to หรือ ving -- adv. ต้องอยู่หน้า verb นั้น

  • He absolutely refused to help me.


  • He absolutely denied helping me.

Adverb หรือ กลุ่มคำที่ทำหน้าที่ adv. ที่โดยปกติไม่วางไว้หน้าประโยค อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยคเพื่อเน้น โดยเปลี่ยนรูปประโยคเป็นคำถาม แต่ไม่ต้องมี question mark

 • He had no sooner left than she arrived.


 • No sooner had he left than she arrived.


** Adverb เหล่านี้ ส่วนใหญ่ เป็น adverb ที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น no sooner, never, never before, never in my life, in vain, not often, not only, not even once, not untill ...., hardly, seldom


จำนวนคนอ่าน 5463 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved