แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ (ผม)ให้นักเรียนจับคู่ตรวจสุขภาพเพื่อน โดยให้เขียนเติมคำว่า สะอาด ไม่สะอาด ลงในช่องว่างด้านขวามือ