uric acidPronunciation : u·ric·ac·id  (yoor'ik-ăs'ĭd)  

คำแปล : กรดยูริก

คำอธิบาย : เป็นสารสีขาวไม่มีสีเหมือนผลึก (กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง) ผลิตขึ้นโดยกระบวนการเมตาบอลิซึม ของโปรตีน พบในเลือดและน้ำปัสสาวะและเลือด ถูกขับถ่ายออกมาในรูปของน้ำปัสสาวะและเหงื่อพบในสัตว์ปีก ผลิตขึ้นโดยการสลายตัวของกรดอะมิโนในตับ สำหรับคนถ้ามีกรดนี้เกิดขึ้นมากและขับถ่ายไม่ทันจะสะสมตามข้อ เกิดอาการปวดซึ่งเรียกว่า โรคเกาต์

กรดยูริกมีสูตรเคมี คือ C5H4N4O3


ที่มาข้อมูล : http://www.thefreedictionary.com
http://dict.longdo.com/

    เรื่อง : คำศัพท์ชีววิทยา
    เข้าชม : 1911
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155