TaxonomyPronunciation : tax·on·o·my  (tăk-sŏn'ə-mē)  

คำแปล : อนุกรมวิธาน

คำอธิบาย : เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ตามลักษณะบ่งบอกตามธรรมชาติและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะศึกษาในด้านต่างๆ 3 ลักษณะ ได้แก่
  1. การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ในลําดับขั้นต่างๆ (Classification)

  2. การตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของสิ่งมีชีวิต (Identification)

  3. การกําหนดชื่อที่เป็นสากลของหมวดหมู่และชนิดของสิ่งมีชีวิต (Nomenclature)

ที่มาข้อมูล : http://dict.longdo.com
http://www.answers.com
http://www.thefreedictionary.com

    เรื่อง : คำศัพท์ชีววิทยา
    เข้าชม : 4161
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155