Interrogative pronounInterrogative Pronoun แปลว่า "ปฤจฉาสรรพนาม" ได้แก่ สรรพนามที่ใช้แทนนามสำหรับคำถาม และต้องไม่มีนามตามหลังด้วย จึงจะถือได้ว่า "เป็นปฤจฉาสรรพนาม" ได้แก่คำต่อไปนี้ คือ who, whom, whose, what, which ซึ่งมีรายละเอียดของการใช้แทนนามเพื่อเป็นคำถามดังต่อไปนี้

  Who (ใคร) ใช้ถามถึงบุคคลและเป็นประธานของกริยาในประโยคได้ เช่น

Who wants to take a part is the football match ?
ใครต้องการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ?

Who can go to live in it ?
ใครสามารถที่จะไปอาศัยอยู่ข้างในได้ ?

  Whom (ใคร) ใช้ถามถึงบุคคล และเป็นกรรมของกริยาหรือบุรพบทได้ทั้งนั้น เช่น

Whom do you wish to see ?
คุณอยากจะพบใครครับ ?

Whom shall I marry next year ?
ฉันจะแต่งงานกับใครดีปีหน้า ?

     อนึ่ง เรื่องการใช้ whom ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมนี้ ในประโยคสนทนาแบบง่ายๆ เราอาจใช้ who แทนก็ได้ เช่น

Who are you speaking to ?
คุณกำลังพูดกับใคร ?

Who did you write that letter to ?
คุณเขียนจดหมายฉบับนั้นถึงใคร ?

Excuse me, I don’t know who you mean.
ขอโทษครับ ผมไม่ทราบว่าคุณหมายถึงใคร

  Whose (ของใคร) ใช้ถามถึงเจ้าของที่เป็นบุคคล และต้องไม่มีนามตามหลังด้วย เช่น

Whose is the red car standing outside ?
รถยนต์สีแดงของใครกำลังจอดอยู่ข้างนอก ?

Whose is this book ? It’s mine.
หนังสือเล่มนี้เป็นของใคร ? ของผมครับ

     แต่ถ้า whose นำมาใช้โดยมีนามตามหลัง ก็ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ของนามตัวนั้นไป มิได้เป็นสรรพนาม เช่น

Whose house is not far from school ?
บ้านของใครจ๊ะที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ?

Whose father is a policeman ?
คุณพ่อของใครเป็นตำรวจ ?

  What (อะไร) เป็นสรรพนามที่ใช้ถามถึงสิ่งของ เป็นได้ทั้งประธานและกรรม เช่น

What is in this box ?
อะไรอยู่ในกล่องนี้ ? (what เป็นประธาน)

What delayed you this morning ?
อะไรทำให้คุณล่าช้าไปหน่อยเมื่อเช้านี้ ? (what เป็นประธาน)

What does she do here every day ?
หล่อนทำอะไรอยู่ที่นี้ทุกๆ วัน (what เป็นกรรมของ do)

     อนึ่ง What นอกจากใช้ถามถึงสิ่งของแล้ว จะนำมาใช้ถามถึงบุคคลก็ได้ แต่ให้หมายถึง "ถามอาชีพ (Profession), ถามถึงบทบาท (role), ถามถึงสถานภาพ (Status) หรือเชื้อชาติ (nationality)" เท่านั้น เช่น

What is your father ? คุณพ่อของคุณเป็นอะไร ?
He is a policeman. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

What is his nationality ? เขามีเชื้อชาติอะไร
His nationality is an Englishman. เชื้อชาติของเขาคือเป็นคนอังกฤษ

What are you ? คุณเป็นอะไร ?
I am the principal. ผมเป็นอาจารย์ใหญ่

  Which (อันไหน) ใช้ถามถึงสัตว์, สิ่งของ มีความหมายเท่ากับว่า ตัวไหน ? อันไหน ? เป็นได้ทั้งประธานและกรรมเช่น

Which is the best ? อันไหนดีที่สุด ?
The green one is the best. สีเขียวดีที่สุด (Which เป็นประธาน)

Which do you prefer, Pepsi and Cola ?
คุณของอันไหนมากกว่าระหว่างเป็ปซี่และโคล่า ?
(Which เป็นกรรมของ prefer)

หมายเหตุ : Which นอกจากจะใช้ถามถึงสัตว์, สิ่งของแล้ว จะนำมาใช้ถามถึงบุคคลก็ได้ ถ้าผู้ถามถามเพื่อให้เลือกเอาจากจำนวน 2 หรือจากจำนวนที่จำกัดไว้ เช่น

Which do you love between Wanna and Wilai ?
คุณรักใครครับระหว่างวรรณาและวิไล ?

There are children and adults. Which do you want to help ?
มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คุณต้องการช่วยเหลือคนไหน ?

Which are your children in this photo ?
คนไหนคือลูกๆ ของท่านในภาพนี้ ?

     อนึ่ง which ถ้าใช้โดยมีนามตามหลังก็เป็นคุณศัพท์ไป (Adjective) มิใช่ ปฤจฉาสรรพนาม เช่น

Which boy is your brother ?
เด็กคนไหนเป็นน้องชายของคุณ ?

Which country are you from ?
คุณมาจากประเทศไหน ?
    เรื่อง : Grammar
    เข้าชม : 18966
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155