Liquid Crystal Display (LCD)Pronunciation : liq·uid - crys·tal - dis·play (lĭk'wĭd - krĭs'təl - dĭ-splā')   

คำแปล : จอภาพผลึกเหลว

คำอธิบาย : หน้าปัดหรือจอภาพแบบบางที่สร้างจากผลึกเหลว ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย ใช้ทำจอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข และนาฬิกาดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยชั้นของผลึกเหลว และวัสดุที่ทำให้แสงเปลี่ยนเป็นแสงโพลาไรส์ เมื่อเรากดปุ่มจะเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรปรากฏขึ้นเพราะเครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่ผลึกเหลว ทำให้การเรียงตัวของโมเลกุลในผลึกเหลวเปลี่ยนไป แสงโพลาไรส์จึงไม่สามารถผ่านวัสดุโพลาไรส์ได้ จึงเกิดเป็นภาพสีคล้ำๆ ของตัวเลขหรือตัวอักษรบนจอภาพ


ที่มาข้อมูล : http://www.answers.com

    เรื่อง : คำศัพท์เคมี
    เข้าชม : 1044
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155