โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 4


ระดับชั้น : ม.3


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1. ขดลวดไฟฟ้าใช้ทำน้ำร้อนขดหนึ่ง เมื่อจุ่มในน้ำอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือดในเวลา 4 นาที ถ้าเพิ่มกระแสไฟฟ้าขึ้นเป็น 2 เท่าของเดิม น้ำจะเดือดในเวลากี่นาที
 1 นาที  
 2 นาที  
 3 นาที  
 4 นาที  

2. กระแสไฟฟ้า 0.75 แอมแปร์ ไหลผ่านหลอดไฟฟ้า 300 โอห์ม จะมีความร้อนเกิดขึ้นวินาทีละเท่าใด
 166.75 J  
 167.75 J  
 168.75 J  
 169.75 J  

3. เตารีดไฟฟ้า 1,000 วัตต์ 200 โวลต์ จะให้ความร้อนนาทีละกี่จูล
 40,000 J  
 60,000 J  
 80,000 J  
 100,000 J  

4. ลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม มีกระแสผ่าน 5 แอมแปร์ ในเวลา 6 วินาที จะเกิดความร้อนขึ้นเท่าใด
 1,500 J  
 2,000 J  
 2,500 J  
 3,000 J  

5. ขดลวดความต้านทาน 20 วัตต์ 250 โวลต์ ถ้าใช้เป็นเวลานาน 1 นาที เปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูล
 2,000  
 1,500  
 1,200  
 1,000  

6. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับตู้ปลา มีความต่างศักย์ 200 โวลต์ ถ้าความร้อนสูญเสียไปจากตู้ปลาในอัตรา 6,000 จูลต่อนาที จงหาความต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 200 Ω  
 400 Ω  
 800 Ω  
 1,000 Ω  

7. เตารีดไฟฟ้า 4.55 A/220 V ใช้ลวดความร้อนนิเกิล-โครเมียมยาว 2.1 เมตร ลวดให้ความร้อนมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่าไร กำหนดความต้านทานจำเพาะของลวดความร้อน ρ = 1.13 Ω·mm2/m
 0.035 ตารางมิลลิเมตร  
 0.049 ตารางมิลลิเมตร  
 0.068 ตารางมิลลิเมตร  
 0.089 ตารางมิลลิเมตร  

8. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามอเตอร์นี้ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 1 แอมแปร์ และต้องใช้มอเตอร์กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ นำมอเตอร์นี้ไปยกกล่องมวล 22 กิโลกรัม จะยกขึ้นสูงจากเดิมกี่เมตรภายใน 1 วินาที กำหนดให้มวล 1 กิโลกรัมมีน้ำหนัก 10 นิวตัน
 10.0 เมตร  
 5.0 เมตร  
 2.5 เมตร  
 1.0 เมตร  

9. หม้อแปลงลง (step down transformer) จะมีลักษณะอย่างไร
 จำนวนรอบของขดทุติยภูมิมากกว่าจำนวนรอบของขดปฐมภูมิ  
 จำนวนรอบของขดทุติยภูมิน้อยกว่าจำนวนรอบของขดปฐมภูมิ  
 จำนวนรอบของขดทุติยภูมิเท่ากับจำนวนรอบของขดปฐมภูมิ  
 จำนวนรอบทั้งของขดทุติยภูมิและขดปฐมภูมิเท่าไรก็ได้  

10. หลักของหม้อแปลงขึ้น คือ

 1. จำนวนขดลวดปฐมภูมิมากกว่าทุติยภูมิ


 2. จำนวนขดลวดปฐมภูมิน้อยกว่าทุติยภูมิ


 3. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
ข้อที่ถูกคือ
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 2 และ 3  
 ข้อ 1 และ 3  
 ข้อ 2 เท่านั้น  

11. ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงมีลวดพันไว้ 250 รอบ ถ้าต้องการทำเป็นหม้อแปลงชนิดแปลงขึ้นจาก 110 โวลต์ เป็น 220 โวลต์ จะต้องพันลวดในขดทุติยภูมิเป็นจำนวนกี่รอบ
 200  
 300  
 400  
 500  

12. ขดลวดทุติยภูมิ มีจำนวน 1,000 รอบ ต้องการให้กระแสที่ไหลผ่านขดปฐมภูมิ 2 แอมแปร์ ไหลผ่านขดทุติยภูมิ 1.5 แอมแปร์ จะต้องพันขดปฐมภูมิให้มีจำนวนกี่รอบ
 250  
 500  
 750  
 1,000  

13. จากข้อ 12 ถ้ากระแสในขดลวดทุติยภูมิและจำนวนรอบในขดปฐมภูมิคงเดิม แต่ต้องการกระแสไหลในขดปฐมภูมิลดลง 1 แอมแปร์ จะต้องพันขดทุติยภูมิให้มีจำนวนรอบกี่รอบ
 250  
 500  
 750  
 1,000  

14. หม้อแปลงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 600 โวลต์ และมีกระแสไหล 0.5 แอมแปร์ ในขดปฐมภูมิ ถ้าต้องการให้กระแสในขดทุติยภูมิเป็น 1 แอมแปร์ ต้องทำให้ขดทุติยภูมิมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าไร
 100 V  
 200 V  
 300 V  
 400 V  

15. ถ้าต้องการแปลงความต่างศักย์ 11,000 โวลต์ ให้เหลือความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยใช้หม้อแปลงที่มีจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ 10,000 รอบ จะต้องใช้ขดลวดทุติยภูมิกี่รอบ และถ้ากระแสที่ไหลในขดลวดทุติยภูมิเป็น 40 แอมแปร์ กระแสที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิเป็นเท่าไร
 จำนวนขดลวดทุติยภูมิ 180 รอบ, กระแสไหลในขดลวดปฐมภูมิ 0.75 แอมแปร์  
 จำนวนขดลวดทุติยภูมิ 200 รอบ, กระแสไหลในขดลวดปฐมภูมิ 0.8 แอมแปร์  
 จำนวนขดลวดทุติยภูมิ 220 รอบ, กระแสไหลในขดลวดปฐมภูมิ 0.88 แอมแปร์  
 จำนวนขดลวดทุติยภูมิ 240 รอบ, กระแสไหลในขดลวดปฐมภูมิ 0.9 แอมแปร์  

16. ฟิวส์ไฟฟ้าตามบ้านมีไว้เพื่อ
 ให้ไฟครบวงจร  
 ป้องกันอันตรายเนื่องจากการลัดวงจร  
 เป็นเครื่องตรวจสอบการใช้ไฟของการไฟฟ้า  
 ป้องกันมิให้มาตรวัดของการไฟฟ้าชำรุด  

17. ตามรูป AB เป็นแท่งเหล็กอ่อนพันด้วยลวดไฟฟ้า C เป็นเข็มทิศเล็กๆ วางไว้ใกล้ปลาย B เมื่อกดสวิตช์ S ขั้วเหนือของเข็มทิศ C จะชี้ตามข้อใด

 ชี้ทางตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ชี้ทางตะวันออกเฉียงใต้  
 ชี้ทางตะวันออก  
 ชี้ทางใต้  

18. พิจารณข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูก

 1. สวิตช์ใช้สำหรับตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่อง


 2. สะพานไฟใช้สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนของบ้าน


 3. เราใช้เต้าเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ ชิ้นเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน


 4. เราใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้มากๆ โดยมากกว่ากระแสสูงสุดที่จะให้หลายเท่าตัว เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์บ่อยๆ
คำตอบที่ถูกคือ
 ถูกทุกข้อ  
 ข้อ 1, 3 และ 4  
 ข้อ 1, 2 และ 4  
 ข้อ 1 และ 2  

19. ในการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าของนักเรียนเป็นดังรูป หมายเลข 1, 2, 3 เป็นหลอดไฟ 3 หลอด มีความต้านทานเท่ากัน S1, S2 เป็นสวิตช์ ผลการทดลองของนักเรียนเป็นดังตารางเริ่มทดลองโดยดันคันโยกของสะพานไฟต่อวงจรเข้ากับถ่านไฟฉาย ดูวิธีทดลองและผลการทดลองจากตาราง ข้อใดผลการทดลอง ผิด
 
การทดลอง
ความสว่างของหลอดไฟ
ดวงที่ 1
ดวงที่ 2
ดวงที่ 3
กดสวิตช์ S1
สว่าง
สว่าง
ไม่สว่าง
  
 
การทดลอง
ความสว่างของหลอดไฟ
ดวงที่ 1
ดวงที่ 2
ดวงที่ 3
กดสวิตช์ S2
สว่าง
ไม่สว่าง
สว่าง
  
 
การทดลอง
ความสว่างของหลอดไฟ
ดวงที่ 1
ดวงที่ 2
ดวงที่ 3
กดสวิตช์ S1, S2
สว่าง
สว่าง
สว่าง
  
 
การทดลอง
ความสว่างของหลอดไฟ
ดวงที่ 1
ดวงที่ 2
ดวงที่ 3
กดสวิตช์ S1, S2 ปลดฟิวส์ออก 1 เส้น
สว่าง
สว่าง
สว่าง
  

20. จากวงจรไฟฟ้าในข้อ 19 เมื่อกดสวิตช์ทั้งสองพร้อมกัน ความสว่างของหลอดไฟทั้ง 3 เป็นดังข้อใด
 หลอดไฟทั้งสามสว่างเท่ากัน  
 หลอดที่ 1 สว่างมากกว่าหลอดที่ 2 และ 3  
 หลอดที่ 2 และ 3 สว่างมากกว่าหลอดที่ 1  
 หลอดที่ 2 สว่างมากกว่าหลอดที่ 1 และ 3  

21. วงจรไฟฟ้า ประกอบด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟ L1, L2 และ L3 ที่มีความต้านทานเท่ากัน และสวิตช์ S1, S2 และ S3 ตามรูป ถ้าต้องการให้หลอดไฟทั้ง 3 หลอดสว่างเท่ากัน จะปิดสวิตช์อันไหน

 S1  
 S2  
 S3  
 ถูกทั้ง 3 ข้อ  

22. พิจารณาข้อความดังต่อไปนี้

 1. การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วในเครื่องใช้ไฟฟ้าทำได้โดยการต่อสายดินให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า


 2. ไขควงตรวจไฟ มีไว้เพื่อตรวจว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่


 3. เซอร์กิตเบรคเกอร์และฟิวอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน


 4. ควรเลือกใช้ขนาดของฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากๆ ยิ่งมากยิ่งดี
ข้อที่ถูกต้องคือ
 ข้อ 1, 3  
 ข้อ 2, 4  
 ข้อ 1, 2, 3  
 ข้อ 1, 3, 4  

23. จากรูป หลอดไฟฟ้าจะติดสว่างเมื่อไร

 เมื่อปลดภาระออกจากวงจร  
 เมื่อความต้านทานของฟิวส์มีค่าต่ำๆ  
 เมื่อภาระเป็นตัวเหนี่ยวนำ  
 เมื่อภาระเกิดลัดวงจรและฟิวส์ขาด  

24. วงจรดังรูป หลอดไฟฟ้า ก, ข, ค, ง และ จ เหมือนกันทุกดวง หลอดไฟดวงใดสว่างมากที่สุด

 หลอด ก  
 หลอด ข  
 หลอด จ  
 สว่างเท่ากันทุกหลอด  

25. จากข้อ 24 เมื่อกดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าผ่าน S หลอดใดจะสว่างเพิ่มขึ้น
 ทุกหลอด  
 หลอด ก และ ค  
 หลอด ก และ ข  
 หลอด ก, ข และ ค  
 
           
 
 
 
 
  เรื่อง :
  เข้าชม : 18561
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155