โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 2


ระดับชั้น : ม.3


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1. จากรูปวงจรที่กำหนดให้ จะต้องใช้ความต้านทานชุดใดจากข้อ ก ถึง ง แทนชุดเดิมจึงจะได้กระแสไฟฟ้าในวงจรเท่าเดิม

 10 โอห์ม กับ 10 โอห์ม ขนานกันแล้วอนุกรมกับ 12 โอห์ม  
 10 โอห์ม กับ 10 โอห์ม อนุกรมกันแล้วขนานกับ 12 โอห์ม  
 12 โอห์ม กับ 24 โอห์ม ขนานกันแล้วอนุกรมกับ 12 โอห์ม  
 12 โอห์ม กับ 24 โอห์ม อนุกรมกันแล้วขนานกับ 12 โอห์ม  

2. ในการทดลองต่อวงจรไฟฟ้า ขณะที่นักเรียนยังไม่กดสวิตช์ให้กระแสไหล วัดความต่างศักย์ที่ขั้วได้ 6 โวลต์ ถ้ากดสวิตช์แล้วจะวัดความต่างศักย์ที่ขั้วได้ 5 โวลต์ ความต้านทานภายนอกมีค่าเป็นกี่เท่าของความต้านทานภายในเซลล์
 1 เท่า  
 3 เท่า  
 5 เท่า  
 6 เท่า  

3.

 เพิ่มขึ้น 7.2 โวลต์  
 ลดลง 7.2 โวลต์  
 เพิ่มขึ้น 1.8 โวลต์  
 ลดลง 1.8 โวลต์  

4. แอมมิเตอร์ในรูปใด อ่านค่ากระแสไฟฟ้ามากที่สุด
 
  
 
  
 
  
 
  

5. แบตเตอรี่อันหนึ่งมีความต้านทานภายใน 2 โอห์ม เมื่อวัดความต่างศักย์ที่ขั้วด้วยโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานสูงมาก ในขณะที่ไม่มีความต้านทานในวงจร วัดได้ 6 โวลต์ แต่ถ้าใช้ความต้านทาน 10 โอห์มต่อเป็นวงจร ค่าความต่างศักย์ที่ขั้วจะวัดได้ดังต่อไปนี้
 เท่ากับ 6 โวลต์  
 มากกว่า 6 โวลต์  
 มากกว่า 5 โวลต์  
 เท่ากับ 5 โวลต์  

6. วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแบตเตอรี่ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์ ความต้านทานภายใน 2 โอห์ม ต่อเป็นวงจรกับความต้านทานและแอมมิเตอร์ดังรูป แอมมิเตอร์นี้วัดกระแสได้สูงสุด 500 มิลลิแอมแปร์เท่านั้น ต้องใช้ความต้านทานเท่าใดและต่ออย่างไร จึงจะใช้แอมมิเตอร์นี้วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดตามสเกล (ไม่คิดความต้านทานของแอมมิเตอร์)

 12 โอห์ม ต่ออนุกรมระหว่างแอมมิเตอร์กับขั้วลบของแบตเตอรี่  
 12 โอห์ม ต่อขนานกับความต้านทาน 90 และ 180 โอห์ม  
 30 โอห์ม ต่ออนุกรมระหว่างแอมมิเตอร์กับขั้วลบของแบตเตอรี่  
 60 โอห์ม ต่อขนานกับความต้านทาน 90 และ 180 โอห์ม  

7. เซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายในเซลล์ละ 1 โอห์ม ต่ออนุกรมกันแล้วนำไปต่อเป็นวงจรกับความต้านทานภายนอกอันหนึ่ง ปรากฎว่าวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของความต้านทานอันนั้นได้ 2 โวลต์ ความต้านทานอันนี้มีค่าเท่าใด
 2 โอห์ม  
 4 โอห์ม  
 6 โอห์ม  
 8 โอห์ม  

8. วงจรไฟฟ้าดังรูป

 0.9 แอมแปร์  
 1.25 แอมแปร์  
 1.43 แอมแปร์  
 1.60 แอมแปร์  

9.
 
  
 
  
 
  
 
  

10. ในการต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์พร้อมกัน ควรต่อตามรูปใด
 
  
 
  
 
  
 
  

11. ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 11 ถึง 13

   
   
   
   

12. ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 11 ถึง 13


ถ้าปิดสวิตช์ S1 และ S2 ความต้านทานรวมภายนอกเซลล์จะมีค่าเท่าใด
 50 โอห์ม  
 8 โอห์ม  
 4 โอห์ม  
   

13. ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 11 ถึง 13

   
   
   
   

14. นักเรียนทดลองต่อเซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเซลล์ละ 1.5 โวลต์ และ 0.5 โอห์ม ตามลำดับ โดยต่ออนุกรมและต่อกับความต้านทาน 22 โอห์ม ได้กระแสไฟฟ้าในวงจรค่าหนึ่ง เมื่อทดลองต่อใหม่โดยต่อสลับขั้ว 1 เซลล์ ถ้าต้องการกระแสไฟฟ้าเท่ากับตอนแรก จะต้องใช้ความต้านทานอีก 1 ตัวมีค่าใด และต่ออย่างไรกับความต้านทานตัวเดิม
   
   
   
   

15. ถ้าเซลล์ไฟฟ้า 32 เซลล์ แต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์ และความต้านทานภายใน 2 โอห์ม ต่อกันอย่างขนาน จะได้
   
   
   
   

16. เซลล์ไฟฟ้าชนิดเดียวกัน 2 เซลล์ มีความต้านทานภายในเซลล์ละ 2 โอห์ม นำมาต่อขนานกันเป็นแบตเตอรี่ แล้วต่อเป็นวงจรกับความต้านทาน 4 โอห์ม และ 10 โอห์ม ซึ่งต่ออนุกรมกัน ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของความต้านทาน 10 โอห์ม มีค่า 1 โวลต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่มีค่าเท่าใด
 1.5 และ 1.5 โวลต์  
 1.5 และ 1 โวลต์  
 1.5 และ 1.4 โวลต์  
 1.4 และ 1.5 โวลต์  

17. วงจรตามรูป ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 2 โวลต์ ความต้านทานภายในเซลล์ละ 1 โอห์ม A และ B เป็นหลอดไฟฟ้า มีความต้านทานหลอดละ 2 โอห์ม S1 และ S2 เป็นสวิตช์ซึ่งเปิดไว้ เมื่อปิดสวิตช์ S1 แต่ยังเปิดสวิตช์ S2 อยู่ กระแสที่ผ่านหลอด A และ B จะมีค่ากี่แอมแปร์ ตามลำดับ กำหนดค่า R = 2 โอห์ม

   
   
 1, 0  
 2, 2  

18.

คำตอบที่ถูกคือ
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 2 และ 3  
 ข้อ 3 และ 4  
 ข้อ 2, 3 และ 4  

19. ในการทดลองสมบัติของลวดตัวนำ นักเรียนใช้ลวด 3 ชนิด คือ ลวดเหล็ก ลวดทองแดง ลวดนิโครม โดยมีขนาดเบอร์ 26 และยาว 30 เซนติเมตรทุกชนิด ต่อเป็นวงจรกับแอมมิเตอร์ความต้านทาน 100 โอห์ม และถ่านไฟฉาย 1 ก้อน โดยต่อครั้งละหนึ่งชนิด ดังรูป เหตุที่ต้องต่อความต้านทาน 100 โอห์มในวงจร เป็นเพราะ

  1. ลวดเหล็ก ลวดทองแดง และลวดนิโครม ต่างมีความต้านทานน้อยมาก


  2. วงจรที่ใช้แอมมิเตอร์วัดจะต้องมีความต้านทานในวงจร ถ้าความต้านทานในวงจรน้อย
คำตอบคือ
 ข้อ 1 และ 2 ถูก และ 2 เป็นเหตุผลของ 1  
 ข้อ 1 และ 2 ถูก แต่ 2 ไม่เป็นเหตุผลของ 1  
 ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด  
 ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูก  

20. นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองต่อฝอยเหล็กยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 2 เส้น หลอดไฟความต้านทานสูงกว่าฝอยเหล็กมาก กับถ่านไฟฉาย 4 ก้อน เป็นวงจรดังรูป เมื่อฝอยเหล็กแตะกัน จะสังเกตความสว่างของหลอดไฟได้ดังข้อใด

 สว่าง  
 ไม่สว่าง  
 ไส้หลอดขาด  
 ไม่มีข้อถูก  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 38542
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155