โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 1


ระดับชั้น : ม.3


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1. เมื่ออุณหภูมิของลวดตัวนำซึ่งทำจากโลหะเพิ่มขึ้นจะทำให้
 ค่าความต้านทานลดลง  
 ค่าความต้านทานสูงลง  
 ค่าความต้านทานไม่เปลี่ยนแปลง  
 เกิดการลัดวงจร  

2. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้สำเร็จเป็นคนแรกคือ ทอมัส แอลวา เอดิสัน  
 พลังงานมีอยู่หลายรูปแบบและพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้  
 เครื่องใช้ที่ช่วยในการทำงานและอำนวยความสะดวกสบายภายในบ้านส่วนใหญ่อาศัยพลังงานจากพลังงานไฟฟ้า  
 มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า  

3. ข้อใดผิด
 โวลต์มิเตอร์ที่ดีควรมีค่าความต้านทานสูงมาก  
 โลหะเงินเป็นทั้งตัวน้ำไฟฟ้าและตัวนำความร้อนที่ดีที่สุด  
 สายไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี มีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์  
 แบตเตอรี่ หมายถึง เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์มาต่อเข้าด้วยกัน  

4. ข้อใด ไม่ใช่ ฉนวนไฟฟ้า
 น้ำบริสุทธิ์  
 กระเบื้องเคลือบ  
 แกรไฟต์  
 พลาสติก  

5. พิจารณาข้อความดังต่อไปนี้

 1. กระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจ่ายไปตามบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไฟฟ้ากระแสตรง


 2. กระแสไฟฟ้าที่ไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า หรือไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า เราเรียกว่า กระแสสมมติ


 3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้ามีความหมายเหมือนกันๆ กัน
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
 มีถูกเพียงข้อเดียว  
 มีผิดเพียงข้อเดียว  
 ถูกทุกข้อ  
 ผิดทุกข้อ  

6. แบตเตอรี่รถยนต์มีความหมายตรงกับข้อใด
 เป็นเซลล์ทุติยภูมิ  
 เป็นเซลล์ปฐมภูมิ  
 มีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์  
 เซลล์ภายในต่อแบบขนาน  

7. ข้อใด ถูกต้อง
 พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต้านทาน  
 ความยาวของลวดตัวนำ เป็นสัดส่วนผกผันกับความต้านทาน  
 ลวดตัวนำชนิดเดียวกัน สามารถนำไฟฟ้าได้เท่ากัน  
 กระแสไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับศักย์ไฟฟ้า  

8. ข้อใด เป็นจริง เกี่ยวกับความต้านทานของลวดตัวนำ

 1. ลวดโลหะต่างชนิดกัน มีขนาดและความยาวเท่ากัน จะมีความต้านทานต่างกัน


 2. ลวดโลหะต่างชนิดกัน ความยาวเท่ากัน จะมีความต้านทานเท่ากัน


 3. ลวดโลหะชนิดเดียวกัน มีขนาดต่างกัน และความยาวเท่ากัน จะมีความต้านทานต่างกัน
 ข้อ 1 เท่านั้น  
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 2 และ 3  
 ข้อ 1 และ 3  

9. อิเล็กโตรไลต์ที่ใช้ในถ่านไฟฉาย คือ
 แอมโมเนียมคลอไรด์  
 กรดซัลฟิวริกเจือจาง  
 คอปเปอร์ซัลเฟต  
 ผงถ่าน  

10. ข้อใด ผิด
 ในการประจุไฟให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ ทำได้โดยใช้กระแสไฟตรง แล้วต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วลบและต่อขั้วลบเข้ากับขั้วบวก  
 ถ่านไฟฉายไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ จะมีความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบเท่ากัน คือประมาณ 1.5 โวลต์  
 แอมมิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า  
 ถ่านไฟฉาย จัดว่าเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์ปฐมภูมิ  

11. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยขดลวดพันรอบแกนไม้ และทำให้หมุนบริเวณสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการวางขั้วแม่เหล็กต่างกันเข้าหากัน แล้วต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เข็มของเครื่องวัดจะกระดิก ถ้าต้องการให้เข็มของเครื่องวัดกระดิกเบนไปมากขึ้น จะมีวิธีการดังนี้

 1. หมุนขดลวดให้เร็วขึ้น


 2. เพิ่มจำนวนขดลวดรอบแกนไม้ให้มากขึ้น


 3. วางขั้วแม่เหล็กให้ห่างกันมากขึ้น
ที่ถูกต้องคือ
 ข้อ 1, 2  
 ข้อ 1, 3  
 ข้อ 1 เท่านั้น  
 ทั้งข้อ 1, 2, 3  

12. จงพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้

 1. เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันรอบแกน จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมารอบๆ ขดลวด


 2. เมื่อหมุนขดลวดผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด


 3. ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดเส้นตรง จะไม่มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆ เส้นลวด
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
 ข้อ 1  
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 1 และ 3  
 ถูกทั้ง 1, 2, 3  

13. จากกิจกรรมเรื่องไดนาโม ที่ประกอบด้วยขดลวดพันรอบแกนพลาสติก ปลายลวดทั้งสองต่อกับแอมมิเตอร์ และแท่งแม่เหล็กแรงๆ 1 แท่ง พบว่า

 1. ขณะแท่งแม่เหล็กและขดลวดที่วางอยู่ใกล้กันโดยไม่เคลื่อนที่ เข็มของแอมมิเตอร์จะอยู่นิ่ง


 2. ขณะเคลื่อนที่ขดลวดเข้าหาแท่งแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว เข็มของแอมมิเตอร์จะเบนไป


 3. จากข้อ 2 เมื่อขดลวดหยุดเคลื่อนที่ เข็มของแอมมิเตอร์จะเบนน้อยลงกว่าเดิมเล็กน้อย
ข้อที่ถูกต้องคือ
 ข้อ 1 เท่านั้น  
 ข้อ 2 เท่านั้น  
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 2 และ 3  

14. เมื่อแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำวงกลม จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวดตัวนำวงกลม เนื่องจาก
 แม่เหล็กแท่งนั้นมีกำลังขั้วมาก  
 แม่เหล็กพุ่งผ่านขดลวดด้วยความเร็วสูง  
 เส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดขดลวดมีจำนวนมากและสม่ำเสมอ  
 เส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดขดลวด มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านขดลวด  

15. ส่วนประกอบของไดนาโมกระแสตรงกับไดนาโมกระแสสลับแตกต่างกันอย่างไร
 ขดลวดต่างกัน  
 การหมุนต่างกัน  
 สนามแม่เหล็กต่างกัน  
 วงแหวนต่างกัน  

16. ลวดความต้านทาน 3 เส้น มีค่าความต้านทาน 3 โอห์มเท่ากัน นำมาต่อกันในลักษณะใด จึงจะให้ความต้านทานรวมน้อยที่สุด
 
  
 
  
 
  
 
  

17. ความต้านทานแต่ละตัวมีค่า 2 โอห์ม ความต้านทานรวมระหว่าง A และ B มีค่ากี่โอห์ม

 3.5  
 5.5  
 6  
 10  

18. จากรูป ให้หาความต้านทานรวมระหว่าง A และ B

 2.5 โอห์ม  
 5 โอห์ม  
 10 โอห์ม  
 15 โอห์ม  

19. ความต้านทานอันละ 5 โอห์ม ต่อกันดังรูป ความต้านทานภายนอกรวมของวงจรนี้คือ

 1.25 โอห์ม  
   
 6.7 โอห์ม  
 10 โอห์ม  

20. จากวงจร จงหาความต้านทาน RCD

 1.6 โอห์ม  
 2.0 โอห์ม  
 7 โอห์ม  
 10.2 โอห์ม  

21. จากวงจร เขียนสมการได้เป็น 2R1 + 2R2 + 2R3 = 16

ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่เป็นจริง

 R1 = 2, R2 = 4, R3 = 2  
 R1 = 3, R2 = 1, R3 = 4  
 R1 = 4, R2 = 1, R3 = 2  
 R1 = 4, R2 = 4, R3 = 0  

22.

 5,025 โอห์ม  
 5,050 โอห์ม  
 2,550 โอห์ม  
 50 โอห์ม  

23. ความต้านทาน 40 โอห์ม และ R โอห์ม ต่อกันอย่างอนุกรม ถ้าความต่างศักย์ระหว่างปลายของความต้านทานทั้งสองที่ต่ออนุกรมนี้เป็น 120 โวลต์ จงหาค่าความต้านทาน R ถ้ากระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน 40 โอห์ม มีค่า 2 แอมแปร์
 20 โอห์ม  
 30 โอห์ม  
 45 โอห์ม  
 50 โอห์ม  

24. จากรูป ความต้านทาน R1, R2, R3 และ R4 มีค่าความต้านทานเท่ากัน ต่อวงจรกับเซลล์ไฟฟ้าดังรูป 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นจุดต่างๆ ในวงจร จุดคู่ใดในวงจรนี้ที่มีค่าความต่างศักย์เป็นศูนย์

 จุด 1 และ 5  
 จุด 3 และ 4  
 จุด 4 และ 5  
 จุด 2 และ 3  

25. จากรูป กำหนดให้ความต่างศักย์ระหว่าง ก กับ ข เป็น 200 โวลต์ ถ้าวงจรขาดที่จุด ค ความต่างศักย์ระหว่างความต้านทาน 10 โอห์ม จะมีค่ากี่โวลต์

 40  
 50  
 60  
 80  

26. ถ้าต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมดในวงจร ตามรูป จะนำแอมมิเตอร์ต่อเข้าในวงจรตามข้อใด

 ต่ออนุกรมระหว่างจุด C กับ D ผ่าน R1  
 ต่ออนุกรมระหว่างจุด C กับ D ผ่าน R2  
 ต่ออนุกรมระหว่างจุด A กับ H ผ่าน R4  
 ต่ออนุกรมระหว่างจุด A กับ B ผ่าน R3  

27.

 0.5 แอมแปร์  
 0.33 แอมแปร์  
 0.2 แอมแปร์  
 0.1 แอมแปร์  

28. จากรูป เป็นวงจรไฟฟ้า โวลต์มิเตอร์ V1 และ V2 จะอ่านค่าได้กี่โวลต์

 2, 4  
 4, 2  
 3, 6  
 6, 3  

29. แบตเตอรี่เครื่องหนึ่งต่อกับความต้านทานตัวหนึ่ง ปรากฎว่ามีกระแสผ่านความต้านทานตัวนั้น 0.6 แอมแปร์ เมื่อนำความต้านทาน 4.0 โอห์มต่อเพิ่มเข้าไปอย่างอนุกรมกับวงจร พบว่ากระแสผ่านความต้านทานตัวเดิม 0.5 แอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีค่ากี่โวลต์ ถือว่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่มีค่าน้อยมาก
 4 โวลต์  
 5 โวลต์  
 6 โวลต์  
 12 โวลต์  

30.

 0.5 แอมแปร์, 1.7 วัตต์  
 2.0 แอมแปร์, 28 วัตต์  
 6.0 แอมแปร์, 252 วัตต์  
 ตอบไม่ได้ เพราะไม่ทราบค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่  
 
           
 
 
 
 
  เรื่อง :
  เข้าชม : 53323
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155