สรุปผลการศึกษาตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

จากการศึกษาการตอบข้อสอบทั้งฉบับพบว่า จำนวนร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 และ 6 ที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกมากกว่ากรณีอื่น ๆ โดยที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุดเท่ากับ 53.7 รองลงมาได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 39.1 และ 38.2 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาร้อยละนักเรียนที่แสดงวิธีทำและคำตอบถูกทุกข้อ พบว่า ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงสุด คือร้อยละ 41.2 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 14.8, 11.5, 9.6, 8.6 และ 7.76 ตามลำดับ ส่วนในกรณีศึกษาจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและหรือคำตอบผิดมากกว่ากรณีอื่น ๆ พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวนร้อยละมากที่สุดเท่ากับ 42.3 รองลงมาได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 42.0 และ 38.3 ตามลำดับ และเมื่อศึกษาร้อยละของนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดหรือคำตอบผิดทุกข้อ พบว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด คือ ร้อยละ 13.9 รองลงมา ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 1, 3, 5 และ 6 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 12.5, 11.3, 10.1, 7.8 และ 4.97 ตามลำดับ

ในระดับเขตการศึกษา พบว่าจำนวนร้อยละของนักเรียนที่แสดงวิธีทำและคำตอบถูกทุกข้อในทุกเขตการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าในระดับชั้นอื่น ๆ ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า จำนวนร้อยละของนักเรียนที่แสดงวิธีทำและคำตอบถูกในเขตการศึกษา 2, 5, 7, 8, 9 และ 13 มีจำนวนร้อยละต่ำกว่าระดับชั้นอื่นๆ ส่วนเขตการศึกษา 1, 6, 10 และ 11 พบว่า จำนวนร้อยละของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าชั้นอื่นๆ และพบว่าเขตการศึกษา 3, 4 และ 12 จำนวนร้อยละของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่ำกว่าระดับชั้นอื่นๆ

สำหรับการศึกษาในกรณีนักเรียนแสดงวิธีทำและคำตอบผิดทุกข้อ พบว่าเขตการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนร้อยละต่ำกว่าในระดับชั้นอื่นๆ ยกเว้นเขตการศึกษา 4 ที่ไม่พบว่านักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการแสดงวิธีทำและคำตอบที่ผิด และเขตการศึกษา 13 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่พบว่ามีการแสดงวิธีทำและคำตอบที่ผิดเช่นเดียวกัน ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำและคำตอบผิด ในเขตการศึกษา 2, 5, 6, 7, 8, 10 และ 11 มีจำนวนสูงกว่าชั้นอื่นๆ เขตการศึกษา 3 และ 12 ร้อยละของนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าชั้นอื่นๆ เขตการศึกษา 1 และ 4 ร้อยละนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากกว่าชั้นอื่นๆ เขตการศึกษา 9 พบว่า จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าระดับชั้นอื่นๆ และเขตการศึกษา 13 พบว่าจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มากกว่านักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ

และในระดับจังหวัดพบว่า จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกทุกข้อ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป มี 4 จังหวัด คือ ระยอง นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียนแสดงวิธีทำผิดและคำตอบผิดทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีจำนวน 2 จังหวัด คือ กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า จำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปมี 7 จังหวัด คือ สระแก้ว ลำพูน ลพบุรี พิษณุโลก ตรัง กรุงเทพมหานคร และกำแพงเพชร ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและคำตอบผิดทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมี 1 จังหวัด คือ ภูเก็ต

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า จำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปมี 2 จังหวัด คือ นนทบุรีและชลบุรี ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและคำตอบผิดทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มี 5 จังหวัด คือ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส และอำนาจเจริญ

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า จำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกทุกข้อ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มี 4 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี กำแพงเพชร สระแก้ว และนนทบุรี ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและคำตอบผิดทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปมี 4 จังหวัด คือ พังงา สระบุรี สตูล และประจวบคีรีขันธ์

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า จำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกทุกข้อ ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป มี 5 จังหวัด คือ ลพบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นนทบุรี และกำแพงเพชร ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและคำตอบผิดทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปมี 2 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี และนราธิวาส

และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปมี 4 จังหวัด คือ สระแก้ว กำแพงเพชร ลพบุรี และชลบุรี ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและคำตอบผิดทุกข้อตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมี 6 จังหวัด คือ ปัตตานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส ตาก และแม่ฮ่องสอน

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา

ในการวิเคราะห์ความบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา ได้ทำการวิเคราะห์โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ความเข้าใจโจทย์ วิธีการหาคำตอบ การคำนวณหาคำตอบ และการสรุปคำตอบ จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมทุกชั้น ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบความบกพร่องในขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์มากกว่าขั้นตอนอื่นๆ รองลงมา ได้แก่ วิธีการหาคำตอบคำนวณหาคำตอบและสรุปคำตอบ ตามลำดับ ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบความบกพร่องในขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์มากกว่าขั้นตอนอื่นๆ รองลงมา ได้แก่ วิธีการหาคำตอบ การสรุปคำตอบ และคำนวณหาคำตอบ ตามลำดับ และสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าความบกพร่อง ในขั้นตอนวิธีการหาคำตอบมากกว่าขั้นตอนอื่นๆ รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์ การคิดคำนวณ และการสรุปคำตอบ ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มสูงพบว่า บกพร่องในขั้นวิธีการหาคำตอบมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การทำความเข้าใจโจทย์ การคำนวณหาคำตอบ และสรุปคำตอบ ตามลำดับ ส่วนในกลุ่มต่ำพบว่ามีความบกพร่องในขั้นทำความเข้าใจในโจทย์ปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ วิธีการหาคำตอบ การคำนวณหาคำตอบ และสรุปคำตอบ ตามลำดับ

และเมื่อวิเคราะห์ความบกพร่องแต่ละขั้นตอนพบว่า ความบกพร่องในขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์ส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาเกิดจากการที่นักเรียนแปลความจากโจทย์ไม่ได้ บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้ ไม่เข้าใจคำศัพท์ และบอกสิ่งที่โจทย์ให้ผิด

ในขั้นตอนวิธีการหาคำตอบพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนเขียนอธิบายไม่สอดคล้องกับโจทย์ ไม่ใส่เครื่องหมาย เขียนประโยคสัญลักษณ์สมบูรณ์ เขียนขั้นตอนไม่ครบ เขียนวกวนสับสน เขียนไม่เรียงลำดับ เขียนหน่วยกำกับตัวเลขผิดหรือไม่มีหน่วยเลข ไม่เขียนขั้นตอนการคิด ไม่เขียนคำอธิบายประกอบการคิด คำอธิบายไม่สอดคล้องกับตัวเลข คัดลอกข้อความตามโจทย์โดยไม่สื่อความหมาย แสดงวิธีคิดโดยไม่ใส่เครื่องหมายการคิด คิดหาคำตอบไม่ครบ

ขั้นการคิดคำนวณพบว่า บวก ลบ คูณ หาร ผิด ไม่ใส่เครื่องหมาย ลืมทอน ลืมทด

ขั้นสรุปคำตอบพบว่า บกพร่องเกี่ยวกันไม่ใส่หน่วย ใส่หน่วยผิด คำตอบไม่สมบูรณ์


อภิปรายผล

จากการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาพบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถเริ่มลดลงจากระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยเริ่มสูงขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจเป็นเพราะว่า ในระดับอื่นๆ ลักษณะเนื้อหายังไม่ซับซ้อนและเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มกระบวนการคิดคำนวณยังเป็นแค่การบวกลบ โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พบว่า มีจำนวนคนที่ทำถูกสูงกว่าระดับชั้นอื่นๆ แต่เมื่อถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มมีเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่ เศษส่วน การชั่ง ตวง วัด และเวลา จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถลดลงและสูงขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น อาจเป็นเพราะว่าทางสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีนโยบายประเมินคุณภาพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา จึงทำให้หน่วยงานในระดับล่างตลอดจนโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้มากขึ้น แม้ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่เส้นรอบวง และปริมาตร และเรื่องสมการและตัวประกอบเพิ่มขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนที่ทำข้อสอบผิดทุกข้อพบว่า มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 แสดงถึงความพยายามในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหามากพอสมควร

และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาพบว่า น่าจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของภาษา เพราะพบว่าในหลาย ๆ ชั้น ข้อบกพร่องเกิดจากนักเรียนไม่เข้าใจโจทย์มากกว่าขั้นตอนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษาและตัวเลข ซึ่งผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นี้ ควรจะมีทักษะในเรื่องของภาษาทั้งในด้านแปลความ ตีความ และขยายความอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีทักษะในการคำนวณและเข้าใจความหมายของการบวก ลบ คูณ และหาร ตลอดจนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่เป็นภาษาตัวเลข และกระบวนการคำนวณ ดังนั้นกระบวนการเรียนควรหลีกเลี่ยงการสอนให้เด็กจำคำศัพท์หรือรูปแบบตายตัว แต่เน้นให้นักเรียนฝึกทักษะทำโจทย์การสอนถึงปัญหาการมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา ซึ่งควรจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีหลากหลายรูปแบบ เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง น่าจำทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถเชื่อมโยงความสามารถไปสู่โจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์อื่นๆ
    เรื่อง :
    เข้าชม : 3912
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155