โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 1


ระดับชั้น : ม.3


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

 1. ระบบหน่วยเมตริกและระบบหน่วยเอสไอ มีหน่วยของเวลาเป็นวินาที (second) เหมือนกัน


 2. ระบบหน่วยที่นิยมใช้กันเป็นสากลทั่วโลกในปัจจุบันคือระบบหน่วยเมตริก


 3. ชื่อหน่วยภาษาไทยไม่ให้เขียนด้วยตัวย่อ ให้ใส่ชื่อเต็มเสมอไป ส่วนในภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยสัญลักษณ์หรือตัวย่อได้


 4. องศาเซลเซียสเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิในระบบหน่วยเอสไอ
ข้อที่ถูกต้องคือ
 ถูกทุกข้อ  
 ถูกเพียง 2 ข้อ  
 ถูก 3 ข้อ  
 ข้อ 1, 3 และ 4 ถูก  

2. 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 1 kg/m3  
 10 kg/m3  
 102 kg/m3  
 103 kg/m3  

3. 1 เมกะโอห์ม (megaohms) มีค่ากี่โอห์ม
 1 ในล้านโอห์ม  
 1 ล้านโอห์ม  
 1 พันโอห์ม  
 1 ในพันโอห์ม  

4. ถ้าต้องการหาความหนาแน่นของหินก้อนหนึ่งซึ่งทราบน้ำหนักแล้ว ควรใช้สิ่งของตามข้อใดจึงจะได้ค่าที่ถูกต้องและสะดวกที่สุด
 1 และ 4  
 2 และ 3  
 1, 4 และ 5  
 2, 3 และ 5  

5. ความหนาแน่นของน้ำกลั่นในระบบ SI มีหน่วยเป็น
 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  
 1,000 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร  
 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  

6. เหตุที่เรือสร้างขึ้นด้วยเหล็กลอยน้ำได้ เนื่องจาก
 เหล็กมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ  
 เหล็กมีความหนาแน่นเท่ากับน้ำ  
 ลำเรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ  
 ลำเรือมีความหนาแน่นเท่ากับน้ำ  

7. เครื่องมือในข้อใดใช้ตรวจสอบหาความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของของเหลว
 ไฮโกรมิเตอร์  
 มานอมิเตอร์  
 ไฮโดรมิเตอร์  
 อนิโมมิเตอร์  

8. วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 100 กรัม เมื่อใส่ลงในถ้วยที่มีน้ำเต็ม น้ำล้นออกมา 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาแน่นของวัตถุนี้เป็นเท่าใด
   
   
   
 4 cm3  

9. ก้อนหินมีปริมาตร 21 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อนำไปชั่งน้ำหนักมีน้ำหนักเท่ากับโลหะเงินปริมาตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าเงินมีความหนาแน่น 10.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความหนาแน่นของก้อนหิน
 2.5 g/cm3  
 2,500 kg/m3  
 3.5 g/cm3  
 ข้อ ก และ ข ถูก  

10. น้ำมี ถ.พ. เท่ากับ 1 ฉะนั้นน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก
 100 กิโลกรัม  
 250 กิโลกรัม  
 500 กิโลกรัม  
 1,000 กิโลกรัม  

11. น้ำกลั่น 1 ลิตร และน้ำมันเบนซิน 1 ลิตร ถ้าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเบนซินมีค่า 0.9 ข้อความใด ถูกต้อง
 มวลของน้ำมันมากกว่ามวลของน้ำ 0.9 กิโลกรัม  
 มวลของน้ำมันมากกว่ามวลของน้ำ 0.1 กิโลกรัม  
 มวลของน้ำมันน้อยกว่ามวลของน้ำ 0.19 กิโลกรัม  
 มวลของน้ำมันน้อยกว่ามวลของน้ำ 0.9 กิโลกรัม  

12. ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

 1. ความหนาแน่นของคนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร คนจึงจะลอยน้ำทะเลได้


 2. ตะกั่วเจือดีบุกจะมีจุดหลอมเหลวต่ำ จึงนำมาทำฟิวส์ไฟฟ้าได้


 3. ชั่งวัตถุในน้ำ หนัก 150 กรัม ถ้าชั่งวัตถุในน้ำเกลือเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ จะได้น้ำหนักของวัตถุน้อยลงกว่าเดิม
คำตอบคือ
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 3 และ 3  
 ข้อ 2 เท่านั้น  
 ถูกทั้ง 1, 2 และ 3  

13. ของเหลว ก ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 20 กรัม ของเหลว ข ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 50 กรัม ถ้าหย่อนไม้ซึ่งมีความหนาแน่น 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในของเหลวทั้งสองทีละครั้ง ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

 1. ความถ่วงจำเพาะของของเหลว ก คือ 0.4


 2. ความถ่วงจำเพาะของของเหลว ข คือ 0.5


 3. ไม้จะลอยในของเหลว 4


 4. ไม้จะจมมิดในของเหลว ข ได้พอดี
 ข้อ 1 และ 2  
 ข้อ 1, 2 และ 3  
 ข้อ 1, 2 และ 4  
 ถูกทุกข้อ  

14. จากการทดลองหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร A, B และ C ได้ข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ ข้อใดถูก

สาร
มวล (กรัม)
ปริมาตร (ลบ.ซม.)
A
100
20.0
B
52.8
12.0
C
78.0
15.0
 A มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุด  
 B มีความหนาแน่นสัมพัทธ์น้อยที่สุด  
 B มีความหนาแน่นสัมพัทธ์น้อยกว่า A แต่มากกว่า C  
 C มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่า A แต่น้อยกว่า B  

15. ซื้อกำไลข้อมือจากร้านขายทองมีมวล 48.0 กรัม วัดปริมาตรโดยแทนที่น้ำได้ 3.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อนำทองคำแท้มวลเท่ากับกำไล และมีความหนาแน่น 19.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาเปรียบเทียบกัน จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า

 1. กำไลข้อมือไม่ใช่ทองคำแท้


 2. สารที่เจือปนในกำไลมีความหนาแน่นน้อยกว่าทองคำ


 3. กำไลข้อมือมีความหนาแน่นน้อยกว่าทองคำ
คำตอบคือ
 ข้อ 1 และ 3 ถูก  
 ข้อ 1 และ 2 ถูก  
 ข้อ 1 เท่านั้น  
 ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3  

16. ของแข็ง 2 ก้อน แทนที่น้ำในถ้วยยูรีกา น้ำที่ล้นออกมามีปริมาตรเท่ากัน ถ้าก้อนแรกมีมวล 2 เท่าของก้อนที่สอง ความถ่วงจำเพาะของก้อนที่สองมีค่ากี่เท่าของก้อนแรก
   
   
 2 เท่า  
 ตอบไม่ได้ ข้อมูลไม่พอ  

17. จากการทดลองหาความถ่วงจำเพาะของผงชนิดหนึ่งซึ่งไม่ละลายในน้ำ ผลการทดลองเป็นดังนี้

น้ำหนักขวดแก้วเปล่า
=
28 กรัม
น้ำหนักขวดแก้ว + ผง
=
33 กรัม
น้ำหนักขวดแก้ว + ผง + น้ำที่เติมจนเต็มขวด
=
61 กรัม
น้ำหนักขวดแก้ว + น้ำเต็มขวด
=
58 กรัม

ความถ่วงจำเพาะของผงนี้มีค่าเท่าใด
 11.0  
 2.5  
 1.7  
 0.6  

18. ถ่านก้อนหนึ่งมีปริมาตร 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลอยในน้ำ พบว่าส่วนที่ลอยพ้นผิวน้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความถ่วงจำเพาะของถ่านก้อนนี้มีค่าเท่าใด
 0.25  
 0.40  
 0.75  
 0.80  

19. ในการหาความหนาแน่นของโลหะชนิดหนึ่ง ปรากฎว่าชั่งโลหะนั้นในอากาศได้หนัก 20 กรัม และชั่งในน้ำได้หนัก 15 กรัม จงหาความหนาแน่นของโลหะนั้นเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 0.75 x 103 kg/m3  
 1.3 x 103 kg/m3  
 4 x 103 kg/m3  
 40,000 kg/m3  

20.
 0.6  
 1.66  
 1.99  
 2.5  

21. แท่งไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร มีความหนาแน่น 0.6 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้านำไปลอยในภาชนะที่มีน้ำเกลืออยู่เต็มพอดี น้ำเกลือจะล้นออกไปกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาแน่นของน้ำเกลือเท่ากับ 1.2 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
 40  
 50  
 500  
 600  

22. อ่างน้ำใบหนึ่งมีขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร มีของเหลวที่มีความหนาแน่น 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบรรจุไว้สูง 10 เซนติเมตร เมื่อวางโลหะชิ้นหนึ่งมีมวล 880 กรัมลงไปในอ่าง ปรากฎว่าระดับของเหลวในอ่างสูงขึ้น 2.5 มิลลิเมตร ก้อนโลหะนี้มีความหนาแน่นเท่าใด (ขณะวางโลหะของเหลวท่วมโลหะหมด)
 3,911.11 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 2,900.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 4,540.78 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 5,860.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

23. นำกระป๋องบรรจุน้ำวางบนตาชั่งสปริง ตาชั่งอ่านได้ 550 กรัม เมื่อนำก้อนแร่มวล 200 กรัม ผูกเชือกเส้นเล็กๆ แล้วหย่อนลงในกระป๋อง โดยให้ก้อนแร่จมมิดน้ำ แต่ไม่แตะก้นกระป๋อง และน้ำไม่ล้นออกจากกระป๋องดังรูป ตาชั่งควรอ่านเท่าไร

 มากกว่า 550 กรัม  
 750 กรัม  
 น้อยกว่า 750 กรัม  
 มากกว่า 550 กรัม แต่ไม่ถึง 750 กรัม  

24. ตาชั่งสปริงชำรุดอันหนึ่ง เอาตุ้มน้ำหนักที่มี ถ.พ. 8 น้ำหนัก 8 กิโลกรัม ไปชั่งจะอ่านได้เพียง 6 กิโลกรัม ถามว่า ถ้าเอาลูกตุ้มไปชั่งในน้ำจะอ่านตาชั่งได้เท่าใด
   
 7 kg  
 5 kg  
 (8 - 6) x 7 kg  

25. รูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร มีมวล 1,200 กรัม เมื่อลอยในของเหลวชนิดหนึ่ง พบว่าส่วนที่ลอยพ้นของเหลวเป็น 2 เซนติเมตร ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นกี่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 0.7  
 1.5  
 6.0  
 15.0  
 
           
 
 
 
 
  เรื่อง :
  เข้าชม : 27417
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155