โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 3


ระดับชั้น : ม.2


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1. ถ้านักเรียนต้องการดูภาพเสมือนหัวตั้งของดอกกุหลาบ โดยให้มีขนาดโตกว่าดอกจริง อยู่คนละด้านกับดอกจริง จะใช้อุปกรณ์ในข้อใด (ใช้ครั้งละ 1 ชนิด)
 เลนส์นูน  
 กระจกเงาราบ  
 กระจกนูน  
 กระจกเว้า  

2. A, B, C และ D แทนกระจกและเลนส์ (อาจเป็นกระจกเว้า กระจกนูน เลนส์เว้า เลนส์นูน) มีความยาวโฟกัสเท่ากันอันละ 10 เซนติเมตร O เป็นวัตถุวางห่างจาก A, B, C และ D 15 เซนติเมตรเท่ากัน และเกิดภาพดังรูป จงหาว่าข้อใดถูกต้อง


 A กับ C เป็นเลนส์นูนและกระจกนูน  
 B กับ D เป็นเลนส์นูนและเลนส์เว้า  
 B กับ C เป็นกระจกนูนและกระจกเว้า  
 A กับ D เป็นกระจกเว้าและเลนส์เว้า  

3. จากภาพทั้ง 3 ภาพ จงบอกว่า A, B และ C เป็นเลนส์นูนหรือเลนส์เว้า เมื่อ O คือวัตถุ I คือภาพ


 A และ B เลนส์เว้า C เลนส์นูน  
 A และ C เลนส์นูน B เลนส์เว้า  
 B และ C เลนส์เว้า A เลนส์นูน  
 A และ B เลนส์นูน C เลนส์เว้า  

4. คนสายตาสั้นต้องใส่แว่นทำด้วยเลนส์เว้า เพราะ
 เลนส์เว้าทำให้เห็นวัตถุใกล้เข้ามา  
 เลนส์เว้าทำให้เห็นวัตถุโตขึ้น  
 เลนส์เว้าทำให้ภาพของวัตถุเลื่อนออกไปอยู่ที่เรตินา  
 เลนส์เว้าทำให้ภาพของวัตถุเลื่อนเข้ามาอยู่ที่เรตินา  

5. คนสายตายาวเมื่อต้องการดูสิ่งที่อยู่ใกล้ จึงต้องใช้
 แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์นูน  
 แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์เว้า  
 แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์นูนและเลนส์เว้าประกบติดกัน  
 แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์อะไรก็ได้  

6. ภาพที่เห็นเมื่อมองผ่านแว่นขยายมีลักษณะดังข้อใด
 ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย อยู่คนละข้างกับวัตถุ  
 ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย อยู่ข้างเดียวกับวัตถุ  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย อยู่คนละข้างกับวัตถุ  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย อยู่ข้างเดียวกับวัตถุ  

7. กล้องส่องเพชรพลอย ใช้ส่วนประกอบของเลนส์ในข้อใด
 เลนส์นูน  
 เลนส์เว้า  
 เลนส์ทรงกลม  
 ทั้งเลนส์นูนและเลนส์เว้า  

8. ภาพของตัวพารามีเซียมที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ เป็นภาพขนาดขยายชนิดใด (เปรียบเทียบกับวัตถุ)
 ภาพจริง หัวกลับ  
 ภาพจริง หัวตั้ง  
 ภาพเสมือน หัวกลับ  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง  

9. ข้อความใด ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องกล้องจุลทรรศน์
 ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้ตา เป็นภาพจริง หัวกลับกับวัตถุเดิม ขนาดขยาย  
 ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้ตา เป็นภาพเสมือน หัวตั้งกับวัตถุเดิม ขนาดขยาย  
 ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุ เป็นภาพจริง หัวกลับกับวัตถุเดิม ขนาดขยาย  
 ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุ เป็นภาพเสมือน หัวตั้งกับวัตถุเดิม ขนาดขยาย  

10. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
 1. กล้องจุลทรรศน์มีเลนส์นูน 2 อัน เลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัสยาว เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัสสั้น


 2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ประกอบด้วยเลนส์นูน 2 อัน เช่นเดียวกับกล้องจุลทรรศน์


 3. นัยน์ตาคนก็มีแก้วตาเป็นเลนส์นูน
ข้อที่ถูกคือ
 ข้อ 1, 2  
 ข้อ 2, 3  
 ข้อ 1, 3  
 ข้อ 1, 2, 3  

11. ภาพใดที่แสดงว่าคนสายตาสั้นเมื่อสวมแว่นแล้วมองเห็นภาพได้ชัดเจน
   
   
 
  
 
  

12. ในการใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างจากโลกหลายปีแสง ผู้สังเกตจะเห็นดาวฤกษ์อย่างไร
 มีขนาดโตขึ้น ชัดเจนขึ้น และใกล้เข้ามา  
 มีขนาดเท่าเดิม ชัดเจนขึ้น และใกล้เข้ามา  
 มีขนาดโตขึ้น ระยะห่างเท่าเดิม  
 มีขนาดโตขึ้น และใกล้เข้ามา  

13. จากการศึกษาเรื่องกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง จงพิจารณาว่าข้อใด ถูกต้อง
 เลนส์ตามีความยาวโฟกัสยาว เลนส์วัตถุมีความยาวโฟกัสสั้น  
 แสงจากวัตถุผ่านเลนส์วัตถุทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับ เลนส์ตาทำหน้าที่ขยายภาพ  
 ภาพที่เกิดจากกล้องโทรทรรศน์จะเป็นภาพจริงหัวตั้ง เอาฉากรับได้  
 เลนส์ตาอยู่ไกลสำหรับมองวัตถุ เลนส์วัตถุอยู่ใกล้ตา  

14. นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองเรื่องกล้องโทรทรรศน์ ใช้อุปกรณ์ประกอบด้วยเลนส์นูน ก และ ข มีความยาวโฟกัส 3 และ 12 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อใช้กล้องนี้มองดูวัตถุที่ไกลมากทางหน้าต่าง นักเรียนควรจัดตำแหน่งของเลนส์ ก และ ข ตามภาพใด จึงจะเห็นภาพชัดที่สุด
   
 
  
 
  
   

15. ข้อใด ผิด
 กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสงจะใช้กระจกเงาเว้าทำหน้าที่ขยายภาพ  
 ดวงดาวที่อยู่ไกลๆ บางชนิดให้คลื่นวิทยุออกมาได้ เราจึงใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุในการศึกษาและสำรวจดวงดาวนั้นๆ  
 กล้องโทรรรศน์ประเภทสะท้อนแสงมีประสิทธิภาพในการศึกษาวัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ไกลๆ ได้ดีกว่ากล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง  
   

16. ถ้าใช้เลนส์นูนสองตัว ความยาวโฟกัส 10 และ 30 เซนติเมตร มาทำเป็นกล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์นี้จะมีกำลังขยายเท่าใด
   
 3  
   
   

17. เมื่อเพิ่มความยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุของกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง จะเป็นผลทำให้

 1. กำลังขยายของกล้องลดลง


 2. กำลังขยายของกล้องเพิ่มขึ้น


 3. ความยาวของกล้องลดลง


 4. ความยาวของกล้องเพิ่มขึ้น
คำตอบที่ถูกคือ
 ข้อ 1 และ 3  
 ข้อ 2 และ 4  
 ข้อ 1 และ 4  
 ข้อ 2 และ 3  

18. ภาพใด ไม่ถูกต้อง ตามหลักการเขียนทางเดินของแสง
 
  
 


  
 

  
 

  

19. PQ แทนเลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกนูน และกระจกเว้า O แทนวัตถุ I แทนภาพทางเดินของแสงในข้อใด ที่ PQ ทำหน้าที่เป็นกระจกนูน
 


  
 

  
 

  
 

  

20. กล้องสองตาเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่อาศัยหลักเกณฑ์ใดต่อไปนี้ สำหรับสะท้อนแสงภายในเพื่อช่วยลดขนาดความยาวของกล้องให้สั้นลง
 การสะท้อนแสงที่กระจกระนาบหรือการสะท้อนกลับหมดของแสงในปริซึม  
 การสะท้อนแสงที่กระจกระนาบหรือการหักเหของแสงในเลนส์นูน  
 การสะท้อนแสงที่กระจกเว้าหรือการหักเหของแสงบนปริซึม  
 ถูกทั้ง ก, ข และ ค  
 
           
 
 
 
 
  เรื่อง :
  เข้าชม : 22390
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155