พื้นฐานทางเรขาคณิต (1)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี

ในเรื่องนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางเรขาคณิตที่สำคัญ ได้แก่ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การสร้างพื้นฐานต่างๆ และนำการสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายได้

เรขาคณิต (Geometry) มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ "geo" และ "metria" ซึ่งมีความหมายว่า "การวัดเกี่ยวกับโลก"

คำที่เราใช้กันเป็นพื้นฐานทางเรขาคณิต เช่น จุด เส้น เส้นตรง ระนาบ เป็นต้น ดังนั้น น้องๆ จึงควรทำความเข้าใจถึงลักษณะและสมบัติของคำต่างๆ เหล่านี้ ดังนี้

จุดและเส้นตรง

จุด ใช้บอกตำแหน่ง ไม่มีขนาด เขียนสัญลักษณ์แทนจุด A ได้ดังนี้เส้นตรง เส้นตรงเป็นเส้นที่มีความยาวไม่จำกัด เขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง ได้ดังนี้เป็นเส้นตรงที่มีความยาวไม่จำกัด สามารถต่อความยาวออกไปทางหัวลูกศรทั้งสองข้าง โดยไม่มีที่สิ้นสุด จึงมีจุดปลายทั้งสองข้าง

คุณสมบัติของจุดและเส้นตรง

  1. มีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุดสองจุด
  2. เส้นตรงสองเส้น จะตัดกันที่จุดจุดเดียวเท่านั้น

ส่วนของเส้นตรง


สัญลักษณ์ใช้แทนส่วนของเส้นตรงความยาวของเส้นตรง

การวัดความยาวของเส้นตรงเป็นการเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง กับหน่วยความยาวมาตรฐานที่กำหนดไว้ เราสามารถวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง โดยใช้หน่วยการวัดในมาตราวัดต่างๆ เช่น มาตราเมตริก มาตราอังกฤษ มาตราไทย เป็นต้น เช่นรังสี


สัญลักษณ์แทนรังสีการอ่านชื่อรังสี จะต้องอ่านจุดปลายของรังสีก่อน เช่น


น้องๆ ทดสอบความเข้าใจเรื่อง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรงและรังสีต่อไปนี้

จงเรียกชื่อและเขียนสัญลักษณ์แทนรูปต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 60051
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155