แบบฝึกทักษะเรื่อง เส้นขนาน (ป.5 แผน 31)   ให้ลากส่วนของเส้นตรงอีก 1 เส้นให้ขนานกับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
   ให้ลากเส้นขนาน 2 เส้นโดยมีระยะห่างตามที่กำหนดให้