แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวัดความยาว (ป.2 แผน 28) จงบอกเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการวัดสิ่งต่อไปนี้