voltagePronunciation : volt•age   (vōl'tĭj)   

คำแปล : ศักย์ไฟฟ้า

คำอธิบาย : แรงดันกระแสไฟฟ้า เป็นความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่วัดออกมาซึ่งมีหน่วยในการวัดเป็นโวลต์ดูเพิ่มเติมที่ : electromotive force, e.m.f.


ที่มาข้อมูล : http://www.answers.com

    เรื่อง : คำศัพท์ฟิสิกส์
    เข้าชม : 1638
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155