แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาร (ป.4 แผน 54)จงแสดงวิธีหารสั้น