เกมโจทย์เลขหรรษา (ป.5 แผน 17)สื่อ/อุปกรณ์
 1. แถบโจทย์การบวกลบระคน เช่น

 2. เทปเพลง

ดำเนินกิจกรรม
 1. ครูจัดพื้นที่ว่างหน้าห้องแล้วแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม


 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลม


 3. แจกแถบโจทย์การบวกลบระคน ให้กลุ่มละ 1 แถบ


 4. ครูเปิดเทปเพลง เมื่อครูเริ่มเปิดเทปเพลงให้นักเรียนส่งแถบโจทย์การบวกลบระคนวนไปเรื่อยๆ ภายในกลุ่ม


 5. เมื่อครูกดหยุดเพลงแถบโจทย์การบวกลบระคนส่งถึงใครภายในกลุ่มให้คนนั้นออกมาหาผลลัพธ์ของโจทย์ของกลุ่มตนเองบนกระดาน


 6. กลุ่มใดคิดผลลัพธ์เร็วและถูกต้องจะได้คะแนนในข้อนั้นไป


 7. ครูแจกแถบโจทย์การบวก ลบระคนข้อต่อไป จากนั้นทำกิจกรรมลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนข้อที่ครูกำหนด กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ :
 • นักเรียนที่ออกมาหาผลลัพธ์ของแถบโจทย์การบวกลบระคนแล้ว ไม่ต้องกลับไปนั่งในวงกลมอีก


 • จำนวนข้อของโจทย์การบวกลบระคน, เพลงที่เปิด แล้วแต่ครูกำหนด
  เรื่อง :
  เข้าชม : 1616
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155