Sparta
ซากปรักหักพังของนครรัฐสปาร์ต้า

นครรัฐสปาร์ต้า เป็นนครรัฐของกรีกโบราณที่มีความสำคัญเสมอด้วย กรุงเอเธนส์ มีระบบการปกครองแบบ เผด็จการเบ็ดเสร็จ (Tolalitarianism) และเป็นรัฐทหารที่ทำให้มีผู้กล่าวว่า "พลเมืองของสปาร์ตามีฐานะเสมือนเป็นทาสของรัฐ"


ข้อมูลเพิ่มเติม :

กรุงสปาร์ตา (Sparta)ที่มาข้อมูล : http://www.bkkonline.com

    เรื่อง : พจนานุกรมประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 2270
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155