สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ในสมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) เจ้าสามพระยา ได้แย่งชิงราชสมบัติจากเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยา จนทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนม์ เจ้าสามพระยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.2034 สถาปนาพระองค์ เป็น "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2" นับเป็นกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองและการรบ ดังจะเห็นได้จากกรณีเมืองเหนือ และเมืองกัมพูชา พระองค์ได้ทรงยกกองทัพไปล้อมพระนครหลวง (นครธม) ของกัมพูชา อยู่ถึง 7 เดือนจึงสามารถยึดได้ นับเป็นการขยายพระราชอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาตอนต้น อย่างเป็นรูปธรรม

ในคราวที่พระองค์กรีธาทัพใหญ่ไปอาณาจักรล้านนา เพื่อตอบโต้เนื่องจากไทยฝ่ายเหนือแห่งล้านนา ละเมิดสัญญาพันธไมตรี และกำเริบเหิมเกริมต่อกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในปี พ.ศ.2058 สามารถตีเมืองลำปางได้ แต่เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นในกรุงศรีอยุธยา ด้วยข้าราชการสองฝ่ายแตกแยกกัน พระองค์จึงล่าทัพกลับ ทรงแก้ไขสถานการณ์ความแตกแยกในกรุงศรีอยุธยาอยู่เกือบปี จึงสงบลงได้

ในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทำสงครามขยายอาณาเขตแล้ว ยังได้ปรับปรุงด้านการปกครอง โดยได้ทรงตรากฎหมายลักษณะอาญาศึก (อยู่ในลักษณะกบฏศึก) ขึ้นในกรุงศรีอยุธยาด้วย

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวไทย โดยตั้งทำการค้าอยู่ในกรุงศรีอยุธยา เมืองนครศรีธรรมราช เมืองมะริด และเมืองปัตตานี และพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยุโรป และทรงนำมาใช้ในหลายสาขา เช่น การแยกพระนาม และตำแหน่งเชื้อพระราชวงศ์องค์สำคัญออกจากกัน เช่น ทรงตั้งพระอาทิตยวงศ์ ราชปิโยรส เป็นพระหน่อพุทธางกูรองค์รัชทายาท อันนำไปสู่การแก้กฎมณเฑียรบาลในกาลต่อมาด้วย

ในด้านการพระศาสนา พระองค์ได้ทรงสร้างวัดราชบูรณะ ประกอบด้วย พระธาตุ และพระวิหาร โดยสร้างไว้ ณ บริเวณที่ถวายพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยา และ เจ้ายี่พระยา และ พระองค์ทรงครองราชย์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 24 ปี ก็เสด็จสวรรคต หลังจากนั้น พระอาทิตยวงศ์ หน่อพุทธางกูร จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ เฉลิมพระนามว่า "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4"ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง :
    เข้าชม : 4600
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155