สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา (ราชวงศ์เชียงราย) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยา เมื่อจุลศักราช 712 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ำ เวลา 3 นาฬิกา 9 บาท (ตรงกับ พ.ศ.1893) มีพระนามเต็มว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระนามในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์

ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นต่างๆ มากมาย รวมถึงสัมพันธไมตรีกับขอม แต่หลังจากกษัตริย์ขอมสวรรคต พระราชโอรส นามว่า พระบรมลำพงศ์ ทรงขึ้นครองราชย์ ในสมัยกษัตริย์ขอมพระองค์นี้ ไม่มีไมตรีเหมือนเช่นแต่ก่อน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จึงมีบัญชาให้สมเด็จพระราเมศวร ซึ่งเป็นพระราชโอรส ยกทัพไปตีขอม และทัพของพระรามาธิบดีที่ 1 ได้ยกทัพไปช่วยจนสามารถตีเมืองนครธมแตกได้ พระบรมลำพงศ์ได้สวรรคตในศึกครั้งนี้ สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 จึงแต่งตั้ง ปาสัต พระราชโอรส ของพระบรมลำพงศ์ เป็นกษัตริย์ขอม ต่อจากพระบรมลำพงศ์ นอกจากนั้น ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระองค์ยังได้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้ในรัชสมัยของพระองค์ 10 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติลักษณะพยาน พระราชบัญญัติลักษณะอาญาหลวง พระราชบัญญัติลักษณะรับฟ้อง พระราชบัญญัติลักษณะลักพา พระราชบัญญัติลักษณะอาญาราษฎร์ พระราชบัญญัติลักษณ์โจร พระราชบัญญัติเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมีย (ตอนที่ 1) พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมีย (ตอนที่ 2) และพระราชบัญญัติลักษณะโจร

ทางด้านการศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดต่างๆ เช่น วัดพุทไธสวรรย์ เมื่อปี พ.ศ.1876 วัดป่าแก้ว เมื่อปี พ.ศ.1900 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระราม เมื่อปี พ.ศ.1912

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จสวรรคต เมื่อปีระกา เอกศก จุลศักราช 731 (พ.ศ.1912) รวมระยะเวลาครองราชย์สมบัติทั้งสิ้น 20 ปี โดยมี สมเด็จพระราเมศวร เป็นผู้สืบราชพระราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง :
    เข้าชม : 31074
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155