จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 (2)


ระดับชั้น : ป.4


หน้า 1


การเปรียบเทียบจำนวน

หลักในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ให้พิจารณาจำนวนหลักและค่าประจำหลัก ดังนี้

การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน จำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่า เช่น

จำนวน
หลัก
ล้าน
แสน
หมื่น
พัน
ร้อย
สิบ
หน่วย
2,857,642
913,576
2
8
9
5
1
7
3
6
5
4
7
2
6
จากตาราง สรุปได้ว่า


การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขที่อยู่หลักซ้ายมือสุดก่อน ถ้าจำนวนใดในหลักทางซ้ายมือสุดมากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น


ถ้าค่าของตัวเลขในหลักทางซ้ายมือสุดมีค่าเท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวามือ เช่น


การเรียงลำดับจำนวน

การเรียงลำดับจำนวนตั้งแต่ 3 จำนวนขึ้นไป ยึดหลักการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วจึงนำมาเรียงลำดับ จากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย หรือจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามาก

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก


การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย


แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

แบบรูปของจำนวน หมายถึง ความสัมพันธ์ของจำนวนกลุ่มหนึ่งที่มีการเพิ่มหรือการลดค่าของจำนวนเท่าๆ กัน เป็นลำดับต่อเนื่องกันไป

การนับเพิ่มทีละเท่าๆ กัน

จำนวนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มค่าขึ้นทีละ 3

จำนวนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มค่าขึ้นทีละ 12,000


การนับลดทีละเท่าๆ กัน

จำนวนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์แบบลดค่าลงทีละ 5


จำนวนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์แบบลดค่าลงทีละ 111,000

ย้อนกลับ

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7308
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155