แบบฝึกหัดเรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร (1) **


ระดับชั้น : มัธยมต้น


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตำตอบเดียว

1. ประโยคในข้อใดมีอักษรครบ 3 หมู่

ก. สมศรีคนสวย
ข. ปากกาตกดัง
ค. แมววิ่งเร็ว
ง. ครูก้มดูขา



2. ประโยคในข้อใดมีแต่อักษรกลาง

ก. ผาสูงดูน่ากลัว
ข. ตาเกาะดูโป๊ะ
ค. เสือใหญ่วิ่งไว
ง. นกกระสาบินไกล



3. คำในข้อใดมีเสียงอักษรสูงทุกคำ

ก. เขา เดิน ไว
ข. กลาง ใจ ฉัน
ค. ถุง แกง แตก
ง. ไฝ สี แสด



4. คำในข้อใดมีอักษรต่ำเดี่ยวทุกคำ

ก. งูใหญ่ยาวขวางเรือ
ข. เด็กบนปากโอ่ง
ค. ควายลากเกวียนเก่า
ง. คนขาหักเดินช้า



5. "เธอเดินฝ่าฝนจึงเป็นหวัด" คำที่มีอักษรสูงมีกี่คำ

ก. 2 คำ
ข. 3 คำ
ค. 4 คำ
ง. 5 คำ



6. คำในข้อใดผันได้ครบห้าเสียงทุกคำ

ก. ผา นาง อาบ
ข. เด็ก กาง ร่ม
ค. เสือ กัด ตาย
ง. ด้าม ปืน โต



7. ข้อใดมีคำตายทุกคำ

ก. ปลาถูกถอดเกล็ด
ข. เป็ดว่ายน้ำในสระ
ค. กระทะทอดนก
ง. มดไต่เกะกะบนขยะ



8. "ดินแฉะมดง่ามขุดรู" ประโยคนี้มีคำตายกี่คำ

ก. 2 คำ
ข. 3 คำ
ค. 4 คำ
ง. 5 คำ



9. ข้อใดเป็น "คำเป็น" ทุกคำ

ก. หมีใหญ่เดินไว
ข. ช้างใช้งวงจับอ้อย
ค. แมวตะครุบหนูพุก
ง. กระรอกไต่กิ่งไม้



10. ประโยคในข้อใดมีคำเป็น 4 คำ

ก. ครูเขียนลายภาพเส้น
ข. เด็กน้อยนั่งโยกเยก
ค. ปลากัดมีสีสวยสดงดงาม
ง. นักมวยซ้อมอย่างหนัก

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.