ระบบจำนวนเต็ม (2)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8

การบวกจำนวนเต็ม (Adding Integers)

การหาผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

ให้นำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก

  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ 3 + 2 = ?
  วิธีคิด
   3 + 2 = + (l3l + l2l)
   = + (3 + 2)
   = + 5
   = 5  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ 2 + 3 + 5 = ?
  วิธีคิด
   2 + 3 + 5 = + (l2l + l3l + l5l)
   = + (2 + 3 + 5)
   = + 10
   = 10จากตัวอย่างข้างต้น 2 + 3 + 5 = ?จะพบว่า 2 + 3 + 5 = 10 หาได้จากการนำค่าสัมบูรณ์ของ 2, 3 และ 5 มาบวกกัน คำตอบจะเป็นจำนวนเต็มบวก (10) ซึ่งนั่นก็คือ การนำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเอง

การหาผลบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

ให้นำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ

  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ (-4) + (-3) = ?
  วิธีคิด
   (-4) + (-3) = - (l-4l + l-3l)
   = - (4 + 3)
   = - 7  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ (-1) + (-3) + (-4)
  วิธีคิด
   (-1) + (-3) + (-4) = - (l-1l + l-3l + l-4l)
   = - (1 + 3 + 4)
   = - 8จากตัวอย่างข้างต้น (-1) + (-3) + (-4) = ?จะพบว่า (-1) + (-3) + (-4) = -8 หาได้จากการนำค่าสัมบูรณ์ของ -1, -3 และ -4 มารวมกัน คำตอบจะเป็นจำนวนเต็มลบ (-8) ซึ่งนั่นก็คือ การนำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเอง


การหาผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ


ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนแต่ละตัวมาลบกัน (ค่าสัมบูรณ์ที่มีค่ามากเป็นตัวตั้ง) แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ 7 + (-2) = ?
  วิธีคิด
   เพราะว่า l7l = 7 และ l-2l = 2
   เพราะฉะนั้น 7 + (-2) = + (l7l - l-2l)
   = + (7 - 2)
   = + 5
   = 5  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ 3 + (-5) = ?
  วิธีคิด
   เพราะว่า l3l = 3 และ l-5l = 5
   เพราะฉะนั้น 3 + (-5) = - (l-5l - l3l)
   = - (5 - 3)
   = - 2
ข้อนี้ใส่เครื่องหมาย - หน้าวงเล็บเพราะจำนวน -5 มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจำนวน 3


  ตัวอย่าง จงหาผลบวกของ (-4) + [5 + (-7)] = ?
  วิธีคิด พิจารณาในวงเล็บ [5 + (-7)] ก่อน
   เพราะว่า l5l = 5 และ l-7l = 7
   เพราะฉะนั้น 5 + (-7) = - (l-7l - l5l)
   = - (7 - 5)
   = - 2
   เพราะฉะนั้น (-4) + [5 + (-7)] = (-4) + (-2)
   = - (l-4l + l-2l)
   = - (4 + 2)
   = - 6จากตัวอย่างข้างต้น (-4) + [5 + (-7)] = ?จะพบว่า (-4) + [5 + (-7)] = -6 หาได้จากการนำค่าสัมบูรณ์ของ 5 กับ -7 ซึ่งอยู่ในวงเล็บมาพิจารณาก่อนโดยการนำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาลบกัน ได้เป็นจำนวนเต็มลบ คือ -2 เพราะ -7 มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ 5 จากนั้น นำค่าสัมบูรณ์ของ -4 กับ -2 มาบวกกัน แล้วจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ คือ -6

สรุป : หลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็ม

 1. การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก ทำได้โดยการนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้เป็น จำนวนเต็มบวก


 2. การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ ทำได้โดยการนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบ


 3. การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ทำได้โดยการนำจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าเป็นตัวตั้ง ลบด้วยจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบ ตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 25584
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155