fatty acidเคมี : กรดไขมันกลุ่มใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลกรดไขมันพบได้ทั้งพืชและสัตว์

ที่มาข้อมูล : ระวิ สงวนทรัพย์ พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร พิมพ์ครั้งที่ 2,2541
พ.อ.สุทิน สัมแตตะวนิช พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกบางเขน ,เล่ม 1

    เรื่อง : พจนานุกรมวิทยาศาสตร์
    เข้าชม : 1508
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155