การบริหารทั่วไปการบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบข่ายภารกิจการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

 • การดำเนินงานธุรการ

 • งานเลขานุการคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

 • การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

 • การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป

 • การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 • การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

 • การรับนักเรียน

 • การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

 • การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 • การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

 • การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

 • การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

 • งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

 • การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

 • งานบริการสาธารณะ

 • งานที่ไม่ระบุไว้ในงานอื่น
  เรื่อง :
  เข้าชม : 2007
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155