แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 

1. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงครองราชย์ เป็นเวลายาวนานถึง 40 ปี คือพระองค์ใด
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระเพทราชา  
 สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถ  
 ไม่มีข้อใดถูก  

2. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตรงกับปี พ.ศ.ใด
 ปี พ.ศ.712  
 ปี พ.ศ.1893  
 ปี พ.ศ.1876  
 ปี พ.ศ.1900  

3. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์แรกคือใคร
 สมเด็จพระราเมศวร  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  

4. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยรวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางและให้แยกฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือน คือกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถ  

5. ในสมัยของสมเด็จพระรามราชาธิราช ซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความเป็นปกติ พระองค์ได้มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติใด
 จีน  
 ฮอลันดา  
 โปรตุเกส  
 ไม่มีข้อใดถูก  

6. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดต่อไปนี้ที่ทรงทำให้กรุงศรีอยุธยามีอิสระเหนือดินแดนแหลมทอง
 สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถ  
 สมเด็จพระราเมศวร  
 สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4  

7. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมที่ใช้ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทยมีชื่อว่าอะไร
 จินดามณี  
 มหาชาติคำหลวง  
 มหากาพย์  
 ลิลิตพระลอ  

8. ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช (พ.ศ.2111) ผู้ใดต่อไปนี้ ที่เป็นแม่ทัพนำทัพพม่าเข้าเปิดล้อมกรุงศรีอยุธยา นานกว่า 5 เดือน
 พระเจ้าบุเรงนอง  
 พระเจ้าแปร  
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้  
 ไม่มีข้อใดถูก  

9. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงมีพระกร 4 พระกร และมีบันทึกเรื่องปาฏิหาริย์จากการถูกอัสนีบาตคือใคร
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระพระมหินทราธิราช  
 สมเด็จพระนครินทราธิราช  
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

10. กวีผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีคือใคร
 ขุนวรวงศาธิราช  
 พระโหราธิบดี  
 พระศรีศิลป์  
 ศรีปราชญ์  

11. ปี พ.ศ.2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงชนช้างกับผู้ใดต่อไปนี้
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้  
 พระเจ้าอังวะ  
 พระเจ้าแปร  
 มังกะยอชะวา  

12. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีพระเกียรติยศเลื่องลือในเรื่อง พระราโชบายในการคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก คือพระองค์ใด
 สมเด็จพระรามราชาธิราช  
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3  
 สมเด็จพระไชยราชาธิราช  

13. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา
 สมเด็จพระนครินทราธิราช  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  
 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  

14. พระเจ้าบุเรงนองคิดอุบายเกลี้ยกล่อมผู้ใดในกรุงศรีอยุธยาให้เป็นไส้ศึก เพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
 พระยามราม  
 เจ้าพระยาจักรี  
 มหาเถรคันฉ่อง  
 ไม่มีข้อใดถูก  

15. กษัตริย์พระองค์ใดที่มีความโดดเด่นในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและไม่ทรงรักการทำศึกสงคราม
 เจ้าสามพระยา  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงธรรม  
 สมเด็จพระยอดฟ้า  

16. ตำราพิชัยสงครามที่นับว่าเป็นแม่บทการออกรบของไทย มีขึ้นในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

17. สมเด็จพระยอดฟ้าถูกลอบวางยาพิษโดยผู้ใดต่อไปนี้
 ท้าวศรีสุดาจันทร์ และ ขุนวรวงศาธิราช  
 ท้าวศรีสุดาจันทร์ และ ขุนหาญ  
 ขุนวรวงศาธิราช และ พระมหาอุปราช  
 ไม่มีข้อใดถูก  

18. กรุงศรีอยุธยาได้มีการตรากฎหมาย พระอัยการลักษณะอุทธรณ์ พระอัยการลักษณะมรดก ในรัชสมัยใด
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  

19. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการยกเลิกการใช้คำว่า "หน่อพุทธางกูร" อันหมายถึงคำเรียกองค์รัชทายาท ในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2   
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3  
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5  

20. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพที่เมืองใด
 เมืองกำแพงเพชร  
 เมืองแครง  
 เมืองพิษณุโลก  
 พระนครศรีอยุธยา  

21. เหตุการณ์ชาวญี่ปุ่นปล้นราษฎร ลักลอบเข้ามาในเขตพระนคร และได้จับตัวกษัตริย์ไว้ได้ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5  
 สมเด็จพระเพทราชา  
 ไม่มีข้อใดถูก  

22. กรุงศรีอยุธยาได้นำอาวุธปืนไฟมาใช้ในการรบเป็นครั้งแรกในปีใด และในรัชสมัยใด
 ปี พ.ศ.2080 ในสมัยสมเด็จพระยอดฟ้า  
 ปี พ.ศ.2111 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช  
 ปี พ.ศ.2081 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช  
 ปี พ.ศ.2110 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

23. พระนามเรียก "พระองค์ดำ" หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระเอกาทศรถ  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2  
 ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3  

24. กฎหมายลักษณะอาญาศึก ตราขึ้นในรัชสมัยใด
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 สมเด็จชัยราชาธิราช  
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

25. สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งทรงเป็นองค์ประกันต่อกรุงหงสาวดี พระองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีเป็นเวลากี่ปี
 5 ปี  
 6 ปี  
 7 ปี  
 8 ปี  

26. ในปี พ.ศ.2111 กองทัพพม่าที่เข้าปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาหวังตีกรุงศรีอยุธยาให้แตก แต่ใช้ระยะเวลาปิดล้อมนานถึง 5 เดือน แต่ก็ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกได้นั้น เป็นเพราะสาเหตุใด
 เป็นช่วงฤดูน้ำหลาก  
 เป็นเพราะทหารของกรุงศรีอยุธยาป้องกันเข้มแข็ง  
 เป็นเพราะแม่ทัพพม่าป่วย  
 เป็นเพราะเกิดโรคระบาดทำให้ทหารพม่าล้มตายจำนวนมาก  

27. แม่ทัพพม่าที่ถูกสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาว 9 คืบ ยิงเสียชีวิต คือผู้ใดต่อไปนี้
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้  
 พระเจ้านันทบุเรง  
 สุรกรรมา  
 มังกะยอชะวา  

28. กษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า จากการเสียกรุงฯ ครั้งที่ 1 คือใคร
 พระเจ้าปราสาททอง  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงธรรม  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระราเมศวร  

29. กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกและเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.ใด และในรัชสมัยใด
 ปี พ.ศ.2310 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  
 ปี พ.ศ.2311 ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4  
 ปี พ.ศ.2112 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 ปี พ.ศ.2107 ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา  

30. สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสระขาดจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าเมื่อปีใด และประกาศ ณ ที่ใด
 ปี พ.ศ.2125 ณ เมืองกาญจนบุรี  
 ปี พ.ศ.2126 ณ เมืองพิษณุโลก  
 ปี พ.ศ.2127 ณ เมืองแครง  
 ผิดทุกข้อ  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 190530
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155