การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (need assessment)การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น เป็นกิจกรรมสำคัญในขั้นตอนแรกของการทำงานเชิงระบบ เป็นการดำเนินงานที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วและนำมาประมวลผล ลงข้อสรุปเป็นประเด็นของปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และการพัฒนางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับผลที่ได้ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ได้จากหลายแนวทาง ได้แก่
 • ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน

 • การสัมภาษณ์

 • การบันทึกต่าง ๆ เช่น การบันทึกพฤติกรรม

 • การประเมินภาคปฏิบัติ

 • การประเมินความสามารถของผู้เรียนและครู

 • แฟ้มสะสมงาน

 • การสังเกต

 • การสำรวจตรวจสอบ

  เรื่อง :
  เข้าชม : 6306
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155