การประเมินตนเอง (self assessment)การประเมินตนเอง เป็นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถวิธีหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินผลโดยวิธีอื่นๆ การประเมินตนเองทำได้โดยกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ใช้การวัดผลและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม ผลที่ได้จะช่วยให้ทราบสภาพที่แท้จริงทั้งจุดเด่น จุดด้อยและแนวทางการพัฒนา การประเมินตนเองและพัฒนาตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ ลักษณะสำคัญของการประเมินตนเอง ประกอบด้วย
 • ต้องประเมินทั้งความรู้ การแสดงออก และความสามารถตามมาตรฐานครู

 • วิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้

 • การประเมินต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่และเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

 • การแปลผลและลงข้อสรุปต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

 • การประเมินต้องมีความเที่ยงตรงทั้งในด้านของวิธีที่ใช้ประเมิน โอกาสของการประเมินและการแปลผลการประเมิน

 • การประเมินตามสภาพจริงจะต้องกระทำหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกันด้วยวิธีการที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง
  เรื่อง :
  เข้าชม : 9750
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155