ยูกลีนา


Phylum : Protozoa


รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อสามัญ :
Euglena

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Euglena Sp.

Class :
Euglenida

Order :
Euglenales

Family :
Euglenaceae

ลักษณะทั่วไป :
ยูกลีนาเป็นสัตว์เซลล์เดียว ลำตัวมีสีเขียวๆ หรือบางทีก็เป็นสีแดง เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้คล่องมาก เพราะมีหนวดเป็นแส้สำหรับโบกพัดน้ำ อยู่ทางด้านหัว 1 เส้น ยูกลีนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นได้ทั้งพืชเซลล์เดียวและสัตว์เซลล์เดียว เพราะมีลักษณะที่เป็นได้ทั้งพืชและสัตว์ คือ

ลักษณะที่แสดงว่าเป็นสัตว์ คือลักษณะที่แสดงว่าเป็นพืช คือ
  • มีคลอโรฟีลล์ สำหรับสังเคราะห์แสงได้
  • ดำรงชีวิตแบบออโททรอฟิก (Autotrophic) คือ เมื่อมีแสงสว่างสามารถสร้างอาหารได้เอง และแบบเซพรอไฟติก (Saprophitic) คือ เวลาไม่มีแสงสามารถใช้อินทรียสารเป็นอาหารได้
ลักษณะรูปร่างทั่วไปของยูกลีนา ตรงบริเวณหัวและท้ายแหลมคล้ายกับกระสวยทอผ้า แต่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ เช่นเปลี่ยนเป็นก้อนกลมๆ บริเวณด้านหัวมีหนวด 1 เส้น สำหรับฉุดให้ตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ที่โคนหนวดเป็นแหล่งสะสมสิ่งขับถ่ายและเป็นร่องกำจัดสิ่งขับถ่าย ใกล้กับบริเวณโคนหนวดมีจุดตาสีแดง 1 จุด ตามีไว้สำหรับมอง แต่จุดตานั้นไว้สำหรับสัมผัสแสง เพื่อกระตุ้นให้เข้าหาหรือหนีแสง ยูกลีนามีนิวเคลียสเป็นวงใสๆ อยู่ค่อนไปทางซ้าย ตรงข้ามกับหนวด

ยูกลีนาสามารถเคลื่อนที่ได้ 2 แบบ คือ
  • ใช้หนวดในการเคลื่อนที่ โดยใช้หนวดโบกพัดไปมาและหมุนเป็นเกลียวเพื่อหดหนวด ทำให้ดึงตัวเข้าไปข้างหน้าได้

  • เคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การเคลื่อนที่แบบนี้ คือการหดตัวเป็นจังหวะๆ คล้ายตัวหนอน
ยูกลีนาดำรงชีวิตแบบออโตทรอฟิก (Autorophic) และแบบแซพรอไฟติก (Saprophytic) คือ อยู่ได้ทั้งที่ที่มีแสงสว่าง และในที่มืดไม่มีแสงสว่าง เมื่อมันอยู่ในที่มีแสงสว่างจะดำรงชีวิตแบบ ออโตทรอฟิก คือ เป็นการสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสง และเมื่อมันอยู่ในที่มืดก็จะดำรงชีวิตแบบแซพรอไฟติก เพราะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ แต่สามารถละลายอาหารที่อยู่รอบตัวเข้าไปในปากได้

การขยายพันธุ์ :
ยูกลีนาสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสง เรียกว่า ออโทรทรอฟิก (Autotrophic) และแซพรอไฟติก (Saprophytic) คือ เมื่อเวลาที่ไม่มีแสงก็สามารถใช้อินทรีสารเป็นอาหารได้


ที่มาข้อมูล : รศ.สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์ และคณะ หลักชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามกำแหง 2539
http://encyclopedia.thefreedictionary.com

    เรื่อง : สิ่งมีชีวิต
    เข้าชม : 44366
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155