1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย (การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา)วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพราะการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นที่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น ให้เพียงพอแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ การนำไปสู่การแข่งขันในสังคมโลก ดังนั้น ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังกล่าว ต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้จัด ต้องมีเป้าหมาย ต้องมีการรวมพลัง เพื่อผลักดันไปสู่สิ่งที่มุ่งหวัง

วิสัยทัศน์จึงเป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ หรือความเชื่อที่มองไปในอนาคตข้างหน้าสามารถดำเนินการให้บรรลุผลตามที่กำหนดได้

วิสัยทัศน์ที่ดีจะมีทิศทางที่ชัดเจน มุ่งอนาคต มีความมุ่งมั่น ท้าทาย มีความเป็นไปได้ เหมาะกับสภาพของท้องถิ่น มีพลัง และบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร นโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และที่สำคัญวิสัยทัศน์จะต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย

"วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดใช้
ในหลักสูตรสถานศึกษา เพราะการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เน้นที่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น"

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาควรครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา ดังนั้น ในสถานศึกษาจึงควรมีวิสัยทัศน์เดียวที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้

ตัวอย่างวิสัยทัศน์

"โรงเรียนธรรมนูญวิทยา มุ่งให้บริการการศึกษาอย่างเสมอภาค มีคุณภาพเป็นเลิศ พัฒนาผู้เรียนแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข"

"โรงเรียนบ้านใหม่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมุ่งให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนภายในปี พ.ศ. ..."


ภารกิจ (หรือพันธกิจ)

เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์แล้ว ต้องกำหนดวิธีการที่จะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะเป็นการนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานต่อไป

การกำหนดภารกิจ ต้องให้ครบถ้วนตามที่วิสัยทัศน์กำหนดว่า เช่น วิสัยทัศน์กำหนดว่า "ให้ผู้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม" ภารกิจที่กำหนด คือ "ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา" วิสัยทัศน์กำหนดให้ "มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ" ภารกิจที่กำหนด คือ "ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ" เป็นต้น

เป้าหมาย

สถานศึกษาต้องกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการกำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและจุดหมายของหลัดสูตรแกนกลาง

การเขียนเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง แต่ไม่ควรคัดลอกมา เพราะจะมีส่วนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดขึ้นด้วย จึงควรเรียบเรียงใหม่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดหลักสูตรในโรงเรียน เป้าหมายของหลักสูตรสามารถเขียนได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
    เรื่อง :
    เข้าชม : 37542
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155