ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (1)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (11)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (9)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (4)  
 
 
:

Singular and Plural Nouns (2)  
 
Prepositional idioms (2)  
 
Preposition (7)  
 
Good - Well (1)  
 
 
   
beside
besides
not only.....but also

เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ
เวลา
การอ่านลำดับที่/วันที่
คำตรงข้าม
   
the old world
off kilter
speak volumes
 
วิธีใช้ full stop (.) อย่างถูกต้อง
 
ความแตกต่างระหว่าง Colon ( : ) กับ Semicolon ( ; )
 
เกมเสริมทักษะด้าน Adjective สำหรับเด็กเล็ก
 
หลักการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
 
 
Business Communications

:

ปูสองแม่ลูก (The Two Crabs)

ในวันที่อากาศสดใสวันหนึ่ง ปูสองแม่ลูกออกจากรูมาเดินเล่นที่หาดทราย "ลูกรัก" แม่ปูพูดขึ้น "ที่ลูกกำลังเดินอยู่นั้น มันดูไม่สง่างามเอาเสียเลย" "ลูกควรหัดตัวเองให้เคยชินต่อการเดินตรงไปข้างหน้า โดยไม่ต้องบิดตัวไปข้างโน้นทีข้างนี้ที" ...
 
Yukio Hatoyama
 
ชาวนา กับ งูพิษ (The Farmer and the Viper)
 
Bermuda Triangle
 
 

   
similar
absence
wrong

   
guilty
grieve
jog
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved