ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การนับ 1-5 (5)
เลขไทย ๑ - ๕ (9)
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
รูปร่าง (6)
 

เส้นจำนวน (5)
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (3)
จำนวนและตัวเลข (6)
การลดจำนวน (4)
 
:
 

การชั่ง การตวง (5)
การหารทศนิยม (4)
ทศนิยม (4)
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (ชุดที่ 9)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 9)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (ชุด 4)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ (ชุด 1)
  All...
:
 

การประยุกต์ 2 (3)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (5)
กรณฑ์ที่สอง (3)
จำนวนและตัวเลข (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พื้นที่ผิวและปริมาตร (ชุด 6) (การนำไปใช้)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (ชุด 1) (อัตราส่วน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เศษส่วนของพหุนาม (ชุด 10) (ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 15) (ผลต่างกำลังสอง)
  All...
 
:
 

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 6)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : แบบรูปและความสัมพันธ์
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 2)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : อสมการ (ชุด 5)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

สรุปหลักพื้นฐานทางจำนวน (1)
จำนวน หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยตัวเลขชุดหนึ่งๆ ซึ่งใช้แทนปริมาณของคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ ที่มากหรือน้อยต่างกันไป ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวน ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
พื้นที่เศษส่วน
อายุ 100 ปี
สัญลักษณ์
เป็ด
หาคำตอบ
รายจ่าย
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
พื้นที่แรงเงา
สูบบุหรี่
บวกจนถึง 100
โรงงานผลิตตุ๊กตา
หามุม AB
บันทึกประจำวัน
All...


rhombus
unit vector
relative universe
overlapping bar chart
proposition, statement
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved