คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1


ชื่อหนังสือ : คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1
ประเภทหนังสือ : คณิตศาสตร์
ผู้เขียน : จันทร์เพ็ญ ชุมคช, วาสนา ทองการุณ, สราวุธ ปึ้งผลพูล, จุไรรัตน์ ปิ้งผลพูล
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : จันทร์เพ็ญ ชุมคช, วาสนา ทองการุณ, สราวุธ ปึ้งผลพูล, จุไรรัตน์ ปิ้งผลพูล
สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)
ปีที่พิมพ์ : 2547 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 190 บาท
ISBN : 974-408-683-1

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 เล่มนี้ เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงสร้างของคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  • เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทาง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

  • เสนอเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่แตกต่างและบูรณาการได้กับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

  • เสนอตัวอย่างในงาน แบบฝึกทักษะ แบบตรวจสอบความเข้าใจ แบบฝึกหัด ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ เป็นแนวทางให้ผู้สอนใช้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 3367
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155