แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1)


ชื่อหนังสือ : แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1)
ประเภทหนังสือ : คณิตศาสตร์
ผู้เขียน : วัชระ ประวิรัตน์, รองรัตน์ ประวิรัตน์ และสำลี รักสุทธี
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : วัชระ ประวิรัตน์, รองรัตน์ ประวิรัตน์ และสำลี รักสุทธี
สำนักพิมพ์ : พัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์ : 2547 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 120 บาท
ISBN : 974-523-464-8

แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพราะแผนการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ในแผนการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมสอดแทรกและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น การเชื่อมโยงความรู้ ตลอดจนการฝึกให้ทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ และภาคผนวกยังมีตัวอย่างแบบทดสอบด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ เกมและเพลงที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งการบอกประสิทธิผลหลังการเรียนรู้ด้วย

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 1845
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155