ปรากฏการณ์เอลนีโญ
เอลนีโญ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวของมหาสมุทรกับบรรยากาศในบริเวณแปซิฟิกเขตร้อนที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ โดยมีบรรยากาศเป็นตัวกำหนดการเกิดและการสิ้นสุดของปรากฏการณ์เอลนีโญ ระบบของปรากฏการณ์เอลนีโญมีการกวัดแกว่งระหว่างสภาพความร้อนและสภาพความเย็นของผิวหน้าน้ำทะเล

ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (the Southern Oscillation) นี้ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งใหญ่ๆ ที่มีต่อโลกมากขึ้น โดยหากเกิดสภาวะความเกิดอากาศเหนือมหาสมุทรอินเดีย (ทางตะวันตก) สูงขึ้น และความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ทางทิศตะวันออก) ลดต่ำลง ก็จะเกิดความสัมพันธ์แบบ "กระดานหก" ซึ่งเรียกว่า ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้
ปัจจุบันเราสามารถยืนยันได้ว่า เมื่ออุณหภูมิของทะเลนอกฝั่งทวีปอเมริกาใต้สูงขึ้นและอุณหภูมิของทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกลดลง จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้สามารถทำลายระบบภูมิอากาศในอีกซีกโลกหนึ่งได้ โดยมีขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ

  1. ขั้นโหมโรง (precursor) เป็นรูปแบบของภูมิอากาศที่มีพลังทวีความรุนแรงขึ้น ความกดอากาศสูงในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น และความกดอากาศในภาคตะวันตกลดลง


  2. ขั้นเริ่มต้น (onset) จะเกิดขึ้นราวเดือนธันวาคม จะมีสภาพที่รุนแรงอย่างผิดปกติและเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน อุณหภูมิพื้นผิวทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันตกลดลง และภาคตะวันออกสูงขึ้น ความกดอากาศเหนืออินโดนีเซีย และออสเตรเลียตอนเหนือสูงขึ้นทำให้ปริมาณฝนในมหาสมุทรแปซิฟิกภาคกลาง มีมากขึ้นในบริเวณแห้งแล้ง ตลอดจนแถบชายฝั่งทะเลของเปรู เอกวาดอร์ และชิลี


  3. ขั้นเติบโต (growth) เป็นความต่อเนื่องจากขั้นเริ่มต้น ในขั้นนี้อุณหภูมิพื้นผิวทะเลนอกฝั่งทวีปอเมริกาใต้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งขึ้นสูงสุดในเดือนมิถุนายน น้ำอุ่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันตก ไหลไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออก ทำให้ระดับน้ำทะเลในภาคตะวันออกสูงขึ้น และผลักดันให้เขตแบ่งอุณหภูมิลึกลงกว่าเดิม


  4. ขั้นเสื่อมสลาย (decay) สภาพขั้นโหมโรง ขั้นเริ่มต้น และขั้นเติบโต ถึงจุดสูงสุดเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้น ลมตะวันตกจะเริ่มอ่อนตัวลง อุณหภูมิพื้นผิวทะเลจะลดลงตามปกติในปีครึ่ง หลังจากนั้นภูมิอากาศของมหาสมุทรจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ปรากฏการณ์เอลนีโญ นับเป็นปรากฏการณ์ของภูมิอากาศที่รุนแรงผิดปกติ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นประมาณ 3 ครั้ง/ปี ตามสถิติของปรากฏการณ์นี้ มีวงจรเกิดทุก 2 - 7 ปี ทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศในบริเวณ 1 ใน 4 ของพื้นผิวโลก

ปรากฏการณ์เอลนีโญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเมื่อ ปี พ.ศ.2548 เห็นผลกระทบที่ชัดเจน คือ เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น ยังเกิดหมอกควันอันเนื่องมาจากไฟไหม้ป่า หมอกควันทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้ นอกจากนั้น ก็ยังทำให้เกิดการระบาดของแมลง ซึ่งบางชนิดทำลายพืชผลการเกษตร เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มักจะพบหลังจากเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ จำนวน 11 ครั้งใน 23 ครั้ง (การค้นคว้าวิจัยในประเทศญี่ปุ่น) ในประเทศไทย มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการระบาดของแมลง และปรากฏการณ์เอลนีโญ พบว่า ในปี 2541 มีปรากฏการณ์เอลนีโญร้ายแรงอีกปีหนึ่ง และมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ ในปีเดียวกันนี้ (พ.ศ.2541) ยังพบว่า การออกดอกติดผลนอกฤดูกาลของมะม่วงที่ตอบสนองต่อการปรากฏการณ์เอลนีโญ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การผลิช่อดอก และมีจำนวนครั้งในการผลิช่อดอกมากที่สุด ซึ่งน่าจะเกิดจากความผิดปกติของความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่ต่ำมาก ปริมาณน้ำฝนน้อยมาก อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด สูงกว่าปกติ น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกในช่วงเวลาต่างๆ ให้ผิดปกติไป

ในสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก อย่างปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ลานีญานี้ ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสภาวะทางธรรมชาติของโลกที่มีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง และส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วทุกมุมโลก ขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปี พ.ศ.2552 มี 73.2 ล้านคน) นั่นหมายถึง ความต้องการในการใช้น้ำย่อมเพิ่มสูงขึ้น การใช้ที่ดินเพิ่มมากขึ้น เกิดการตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ทั้งที่ควรจะมีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

ดังนั้น ประเทศไทยจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้ ประชาชนชาวไทยควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และตระหนักในคุณค่าของน้ำ เพราะแนวโน้มความแห้งแล้งอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 55920
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155