ตราประจำกระทรวงของประเทศไทย


กระทรวง คือหน่วยงานของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดการและบริหารประเทศ ส่วนราชการหนึ่งในราชการบริหารส่วนกลางในภาครัฐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้า

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนกระทรวงอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งถึงปัจจุบันประเทศไทยมีกระทรวงทั้งหมด 19 กระทรวง หากนับรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยก็เป็น 20 กระทรวง ดังต่อไปนี้

กระทรวง ตราประจำกระทรวง คำอธิบาย
กระทรวงกลาโหม ตราพระคชสีห์
กระทรวงการคลัง ตราปักษาวายุภักษ
กระทรวงการต่างประเทศ ตราบัวแก้ว รูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้าย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบัลลังก์กัญญา และพระพลบดี (พระอินทร์) ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ขวาถือวชิระ พระหัตถ์ซ้ายพระขรรค์ ลอยอยู่บนเมฆ สองข้างซ้ายขวามีเมฆประกอบ เบื้องล่างเป็นลายกนกระลอกคลื่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรงกลางวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับเหนือแท่น มีลายกนกเป็นภาพศีรษะฤๅษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระพิรุณทรงนาค
กระทรวงคมนาคม พระรามทรงรถ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบทรงโล่ ด้านบนเป็นต้นโพธิ์ ด้านซ้ายเป็นช้าง 2 เชือก เป็นช้างเพศเมียและลูกช้างเผือก ด้านขวาเป็นโลมา เหนือรูปทั้งหมดเป็นเพชร ล่างสุดเป็นหยดน้ำ ล้อมด้วยลายไทยใต้มณฑป และลูกโลกด้านตะวันออก (ประเทศไทย) และด้านตะวันตก ลูกโลกทั้ง 2 ด้าน มีไม้ค้ำ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพพระพุธ กายสีเขียว พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ แสดงถึงความเฉียบคม มีอำนาจ พระเศียรเปล่งรัศมี แสดงถึงพระปัญญาญาณ
กระทรวงพลังงาน โลกุตระ สื่อความหมายถึงพุทธปัญญา ความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังเช่นการตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่งเพื่อความเจริญรุ่งเรือง โดยสัญลักษณ์นี้อาจดูได้ประหนึ่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์ พระวิษณุกรรม
กระทรวงมหาดไทย ราชสีห์
กระทรวงยุติธรรม ตราดุลพาห รูปดุลขัดอยู่ที่ด้ามพระขรรค์ ตั้งอยู่บนพานกลีบบัวสองชั้น มีฐานสิงห์รอง ลายกนกล้อม ดุลพาหแปลความตามศัพท์ว่า เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัดให้เกิดความเที่ยงธรรม ได้แก่ ตราชู แปลความตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร สม่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ
กระทรวงแรงงาน ภายในรูปวงกลมมีรูปเทพบดีถือพระขรรค์รักษาความเป็นธรรมอยู่กลาง พระหัตถ์ขวาประสาทพร เทวดาเบื้องซ้ายถือม้วนสารา เปรียบเหมือนนายจ้าง และเทวดาเบื้องขวาถือผึ่งและดิ่ง เปรียบเหมือนลูกจ้าง ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆ
กระทรวงวัฒนธรรม รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่ลายเมฆ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ รูปเสมาธรรมจักร เป็นรูปวงกลม มีลายเสมาตั้งบนฐาน มีรูปพระธรรมจักร คือล้อรถอยู่กลางใบเสมา มีอักษรขอม ทุ.ส.นิ.ม หัวใจพระอริยสัจอยู่ที่ขอบเบื้องบนเสมา
กระทรวงสาธารณสุข รูปคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง
กระทรวงอุตสาหกรรม ตรานารายณ์เกษียรสมุทร
สำนักนายกรัฐมนตรี รูปรัฐธรรมนูญมีรัศมีประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้น เหนือตั่ง มีราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ที่มาข้อมูล : http://th.wikipedia.org
http://www.khaosod.co.th

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 68846
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155