พระบรมมหาราชวัง


พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งสำหรับเสด็จออกมหาสมาคมพ.ศ.2325 อันเป็นปีแรกแห่งการก่อตั้ง กรุงรัตนโกสินทร์ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนา กรุงเทพมหานคร เป็นราชธานี เป็นที่ตั้งของพระนครใหม่ซึ่งย้ายข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาจากฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน

ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณระหว่างวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) กับวัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของขุนนางและพ่อค้าชาวจีน ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่สำเพ็ง แล้วใช้พื้นที่บริเวณนั้นสร้าง พระบรมมหาราชวัง แห่งใหม่ขึ้นมา พร้อมทั้งขุดคูเมืองและก่อกำแพงเมืองล้อมรอบด้านตะวันออกของพระนคร ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองด้านตะวันตก ตัวพระนครจึงถูกล้อมรอบด้วยน้ำ กลายเป็นเกาะ เรียกกันว่า เกาะรัตนโกสินทร์

ศิลปะการปั้นตกแต่งอันงดงาม


พระบรมมหาราชวังถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล จุลศักราช 1144 (ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2325) โดยยังเป็นเพียงเรือนไม้ มุงหลังคาจาก ใช้ไม้ซุงทำเป็นระเนียดล้อมแทนกำแพง เพื่อให้ทันกับพระราชพิธีปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1144 เวลารุ่งแล้วสี่บาท (ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2325 เวลา 6 นาฬิกา 24 นาที) แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนใหญ่โตและวิจิตรงดงามอย่างหามีที่ใดเปรียบได้

ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังมีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน ด้านเหนือกว้าง 410 เมตร ด้านใต้กว้าง 360 เมตร ด้านตะวันออกยาว 460 เมตร และด้านตะวันตกยาว 630 เมตร ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงสีขาวสูงใหญ่ มีประตูอยู่ที่กำแพงทั้งหมด 13 ประตู มีป้อมปราการอยู่บนกำแพงทั้งหมด 15 ป้อม และมีพระที่นั่งอยู่บนกำแพงอีก 2 องค์ ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน กั้นระหว่างแต่ละเขตด้วยกำแพงอีกชั้นหนึ่ง

ในอดีต เขตพระราชฐานชั้นนอก ใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงและกรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ แต่ต่อมาหน่วยงานต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นจนสถานที่คับแคบ จึงค่อยๆ ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแทน เหลือแต่เพียงหน่วยงานราชการบางส่วนที่เกี่ยวกับพระราชวังเท่านั้นที่ยังคงใช้เป็นที่ทำการในปัจจุบัน ส่วน เขตพระราชฐานชั้นกลาง เคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นสถานที่ทรงว่าราชการและทรงประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ แต่ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เขตพระราชฐานชั้นกลางจึงใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญเท่านั้น สำหรับ เขตพระราชฐานชั้นใน นั้น ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมเหสี เจ้าจอม และบรรดาข้าราชบริพารฝ่ายในหรือที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด ผู้ชายอื่นนอกจากพระมหากษัติรย์จะไม่สามารถเข้าไปในเขตนี้ได้ แต่ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปประทับยังที่สถานที่อื่น บรรดาเจ้านายและข้าราชบริพารฝ่ายในจึงต้องตามเสด็จฯ ไปด้วย ในเขตนี้จึงไม่มีผู้อาศัยอยู่เช่นเดียวกับเขตพระราชฐานชั้นกลาง

นอกจากนั้นพื้นที่ด้านมุมตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังยังเป็นที่ตั้งของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวัง ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น จึงไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ศาลาว่าการพระราชวัง
ในเขตพระราชฐานชั้นนอก

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ในเขตพระราชฐานชั้นใน


สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในพระบรมมหาราชวัง ได้แก่

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นปราสาทจตุรมุข ถอดแบบมาจากพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ที่พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ และเสด็จฯ มาประทับเป็นการชั่วคราว ภายในจึงมีพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก พระแท่นราชบรรจถรณ์ และพระแท่นบรรทมของรัชกาลที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นผลงานศิลปะประดับมุกชั้นเอกของประเทศไทย

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อใช้เป็นท้องพระโรง เสด็จออกว่าราชการ และประกอบพระราชพิธีสำคัญ มีความโดดเด่นที่สถาปัตยกรรม เพราะตัวพระที่นั่งเป็นอาคารแบบยุโรปแต่มีหลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทย ที่ชั้นสามของพระที่นั่งประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 8 และพระมเหสีในรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 ชั้นสองเป็นท้องพระโรง เป็นที่ประดิษฐานของ พระที่นั่งพุดตานถม ซึ่งเป็นพระราชอาสน์ราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท องค์พระที่นั่งทำด้วยไม้หุ้มเงินถมลงยาทาทองซึ่งเรียกว่า ถมตะทอง นับได้ว่าเป็นเครื่องถมทองชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่วนชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมศาสตราวุธของไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน


พระอุโบสถวัดพระแก้ว


หมู่พระมหามณเฑียร ซึ่งประกอบไปด้วย พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มี พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เป็นองค์ประธาน พระมหากษัติรย์ในอดีตจะทรงใช้เป็นที่บรรทม ส่วน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และ พระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัย ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้า

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดแบบพุทธาวาสคือไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังตามแบบประเพณีโบราณที่มีมาคือ ในสมัยสุโขทัยมีวัดมหาธาตุอยู่ในพระราชวัง และสมัยกรุงศรีอยุธยามีวัดพระศรีสรรเพชญอยู่ในพระราชวัง ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน แกะสลักจากหยกสีเขียวแท่งเดียวตลอดทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว (48 เซนติเมตร) สูง 1 ศอก 7 นิ้ว (65 เซนติเมตร)

นอกจากพระอุโบสถอันงดงามแล้ว วัดพระแก้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น นครวัดจำลอง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างจำลองขึ้นมาจากนครวัดในประเทศกัมพูชา ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทจตุรมุข ยอดปราง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่ 1 - 8 พระศรีรัตนเจดีย์ สร้างเลียนแบบพระเจดีย์ที่วัดพระศรีสรรญเพชญ ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ยักษ์ทวารบาล เป็นรูปปั้นยักษ์จากเรื่องรามเกียรติ์ ตัวสูงใหญ่ยืนเป็นยามเฝ้าประตูพระระเบียง มีอยู่ 6 คู่ และที่ผนังพระระเบียงแต่ละช่องจะมีภาพ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ พร้อมแผ่นหินสลักคำกลอนเป็นตอนๆ ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทุกสิ่งในพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วล้วนถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงจากสุดยอดช่างสิบหมู่ มีพร้อมทั้งงานปั้น หล่อ เขียน สลัก ประดับมุก ลงรัก และอื่นๆ มีมากมาย จนเรียกได้ว่าเป็นยอดมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนศิลปะ และยอดสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

คลิกที่นี่
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ พระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2623-5500 ต่อ 3100
เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น.
รถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 201, 203 ปอ.1, 8, 25, 38, 39, 44, 506, 507, 512
เรือโดยสาร

- เรือด่้วนเจ้าพระยา : ท่าช้าง, ท่าเตียน
- เรือข้ามฟาก : ท่าวัดระฆัง - ท่าช้าง, ท่าช้าง - วังหลัง, ท่าเตียน - วัดอรุณ

ที่จอดรถ ภายในสนามหลวง ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ุ และที่รับจอดรถท่าพระจันทร์
การถ่ายรูป สามารถถ่ายรูปได้เฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้น
สถานที่ใกล้เคียง กรมศิลปากร, ตึกถาวรวัตถุ, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร, พิพิธภัณฑ์ปืนใหญโบราณ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, ศาลหลักเมือง, สนามหลวง, สวนสราญรมย์, หอกลอง, หอนาฬิกา
ข้อมูลอื่นๆ - ค่าเข้าชม : ชาวไทยไม่เสีย ชาวต่างประเทศคนละ 200 บาท
- การแต่งกาย : แต่งกายอย่างสุภาพ ผู้ชายห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ผู้หญิงห้ามใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
แผนที่ คลิกดูแผนที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง
    เรื่อง : เที่ยวทั่วกรุง
    เข้าชม : 11727
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155