ศาลไทยในอดีต


ชื่อหนังสือ : ศาลไทยในอดีต
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน ประเภทสารคดี/บทความ ก. ประวัติศาสตร์
ผู้เขียน : ประยุทธ สิทธิพันธ์
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : ประยุทธ สิทธิพันธ์
สำนักพิมพ์ : สาส์นสวรรค์
ปีที่พิมพ์ : 2506 (พิมพ์ครั้งแรก)
ราคา : -
ISBN :

-

ศาลไทยในอดีต ของ ประยุทธ สิทธิพันธ์ เป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับพระราชอำนาจ ในการตัดสินคดีความ กฎระเบียบแบบแผนหรือวิธีการบังคับใช้กฎหมาย ในสมัยสุโขทัย อยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งคนไทยยุคหลังน้อยคนนักจะเรียนรู้ความเป็นมาของศาลสถิตย์ยุติธรรมว่าเป็นเช่นไร

ความดีเด่นของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การรวบรวมเอาประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์ จดหมายเหตุ และกฎหมายเก่าเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความ หรือปัญหาคดีความที่เกิดขึ้น รวมตลอดไปจนคำประกาศ และการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทางตรง (ทรงกระทำ) และทางอ้อม (ผ่านขุนนางและตุลาการ) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่บุคคลใดจะขัดขืนมิได้ มาอธิบายง่ายๆ อย่างกะทัดรัด เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของระบบศาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือความสำคัญของแต่ละคดีความ ที่ยกมาอ้างไว้อย่างชัดเจน

เรื่องศาลไทยในอดีตนี้ มิได้มุ่งหมายจะให้เป็นตำราว่าด้วยกฎหมาย หากแต่ได้พยายามรวบรวมเรื่องราวในอดีต ที่เป็นคดีคึกโครม น่าศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี และจารีตประเพณีเท่านั้น นอกจากนี้ ก็ได้รวบรวมบรรดาพระบรมราชวินิจฉัย และพระบรมราชโองการทั้งที่เกี่ยวกับคดีโดยตรง และเกี่ยวพันอยู่บ้าง มาบรรจุไว้ด้วย ในด้านที่จะให้ความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอดีต ซึ่งอาจเป็นเรื่องแปลกในสมัยโบราณ (จากคำนำ)

ถ้าหากมองสังคมไทย จากภาพสะท้อนทางกฎหมายหรืออำนาจทางการเมือง การปกครองสมัยก่อน หนังสือศาลไทยในอดีต จะให้ภาพรูปธรรมที่แตกต่างกันของสังคมชนชั้นอย่างกระจ่างชัด ว่ามีลักษณะเช่นใด มีวิถีชีวิต จารีตประเพณี ระเบียบกฎเกณฑ์ และฐานะความเป็นอยู่ที่ต่างกันอย่างไร

ในฐานะที่ ประยุทธ สิทธิพันธ์ เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง การมองปัญหาคดีความ และกฎหมายต่างๆ จึงกอปรด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาความจริงด้านประวัติศาสตร์ และกล้าชี้ให้เห็นเงื่อนงำว่า อาจมีการบิดเบือนบางตอนให้ผิดแผกไปจากเดิม ทั้งเหตุผลที่นำมาพิสูจน์ก็หักล้างบันทึกประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย ดังนั้น ศาลไทยในอดีต จึงเป็นหนังสือสาระหน้ารู้ ที่อุดมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคม คดีความทางกฎหมาย ลักษณะการใช้อำนาจที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย ระบบศาล และวิธีการพิจารณาความ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งสะท้อนภาพสังคมไทยในทุกระดับออกมาได้อย่างเป็นองค์รวม

หนังสือเล่มนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน ประเภทสารคดี/บทความ (Non Fiction) ก. ประวัติศาสตร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 1491
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155