สูตรคำนวณหาความเร็ว - อัตราเร็วและความเร่ง


สูตรคำนวณหาความเร็ว - อัตราเร็วและความเร่ง


อัตราเร็วเฉลี่ย หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาอัตราเร็วขณะหนึ่ง หมายถึง อัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาสั้นๆ จนใกล้ศูนย์

เมื่อวิเคราะห์แผนภาพ เพื่ออธิบายความหมายของอัตราเร็วเฉลี่ยขณะหนึ่ง ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง สรุปได้ ดังนี้


เมื่อ Χ2 - Χ1 หมายถึง ระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่ของรถ โดยช่วงเวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ t2 - t1เมื่อ Χ2 - Χ1 หรือ Δ Χ หมายถึงระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่ของรถ โดยช่วงเวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ t2 - t1 หรือ Δ t ที่มีค่าใกล้ศูนย์ ซึ่งค่าอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาสั้นๆ จัดเป็นค่าอัตราเร็วขณะหนึ่ง ณ เวลากึ่งกลางของช่วงเวลา t1 และ t2


ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง

ความเร็วเฉลี่ยความเร่ง

ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาความเร่งขณะหนึ่งความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกลงมาอย่างเสรีนั้น คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก สัญลักษณ์คือ มักใช้ค่า g = 9.8 m/s2 , g = 10 m/s2

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงตัวมี 3 แบบ คือ ปล่อยวัตถุให้เคลื่อนที่ตกสู่พื้นโลก ขว้างวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่ง และขว้างวัตถุลงในแนวดิ่ง

จากนั้นน้องๆ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว
เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ความเร่ง a จะมีค่าเท่ากับความเร่งเฉลี่ยค่า S ในสมการเป็นการกระจัด เมื่อวัตถุมีการกลับทิศ เช่น โยนขึ้นไปในแนวดิ่งแล้วตกลงมา การกระจัดของวัตถุ จะไม่เท่ากับระยะทางการเคลื่อนที่ การคำนวณหาระยะทางจะต้องคิดทั้งระยะทางที่เคลื่อนที่ขึ้น และระยะทางที่เคลื่อนที่ลง


    เรื่อง :
    เข้าชม : 363740
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155