อัตราเร็วเชิงมุม


อัตราเร็วเชิงมุม

การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมเป็นการเคลื่อนที่ในระบบ xy ด้วยอัตราเร็วคงตัวระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ใน 1 หน่วยเวลาเป็นอัตราเร็วเชิงเส้น นอกจากวัตถุจะมีอัตราเร็วเชิงเส้นแล้วยังมีอัตราเร็วเชิงมุมซึ่งหมายถึง มุมที่รัศมีกวาดไปได้ใน 1 หน่วยเวลา ในรูป (แสดงวัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมจาก A ไป B) แสดงให้เห็นว่าเราอาจใช้มุม θ ที่วัตถุกวาดไปบนเส้นรอบวงกลมบอกตำแหน่งของวัตถุได้ซึ่ง

ภาพ : แสดงวัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมจาก A ไป B


กำหนดในลักษณะนี้จะวัดเป็นเรเดียนซึ่งเป็นค่าตัวเลขแสดงการเปรียบเทียบตำแหน่งบนเส้นรอบวงกลมจากแนวอ้างอิง (ในรูปนี้คือแนวแกน x)

เนื่องจากความยาวของเส้นรอบวงกลม 1 รอบคือ 2 ¶ r ดังนั้น มุมที่กวาดไปครบ 1 รอบ จึงเป็น 2 ¶ เรเดียน

จากภาพน้องๆ สามารถทำความเข้าใจได้ว่า วัตถุเคลื่อนที่ในแนวกลมรัศมี r ด้วยอัตราเร็วคงตัว V ถ้าวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไปถึง B ใช้เวลา t และรัศมีวงกลมกวาดไปเป็นมุม θ ค่ามุมที่กวาดไปได้ในเวลา 1 หน่วยเวลา เรียกว่า อัตราเร็วเชิงมุม ใช้สัญลักษณ์ ω มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที หรือ rad/s ซึ่งหาค่าได้จากในสมการ 4 และสมการ 5 เป็นการเขียนความเร่งและแรงสู่ศูนย์กลางในรูปของอัตราเร็วเชิงมุมสูตร ความเร็วเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุม

พิจารณาเฉพาะการเคลื่อนที่ด้วย อัตราเร็วคงที่ (ตามเส้น) สมมติว่าเป็น V ถ้า r เป็นรัศมีของวงกลมนั้น อัตราเร็วตามมุมของวัตถุจะเป็น    เรื่อง :
    เข้าชม : 30238
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155