การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย


การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมี 2 แบบ คือ

  1. แบบอนุกรม เป็นการต่อเรียงลำดับกันไปกันไปในวงไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าหลอดที่หนึ่งต่อกับหลอดที่ 2 และหลอดที่ 3 เรียงลำดับกัน ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งไส้หลอดขาด ไฟจะดับทุกหลอด เมื่อแยกขั้วไฟฟ้าออกจากกันจะเป็นเส้นตรงต่อกัน ยิ่งต่อยิ่งเพิ่มความยาวของวงจรไฟฟ้า ดังรูป

  2. แบบขนาน เป็นการต่อแบบรวมขั้วเข้าด้วยกันในวงจรไฟฟ้า เช่น ต่อหลอดไฟฟ้า 3 หลอด แบบขนาน ดังรูป เมื่อไส้หลอดหนึ่งหลอดใดขาดหลอดอื่นยังใช้ได้ เมื่อแยกขั้วไฟฟ้าออกจากกันจะไม่เป็นเส้นตรงต่อกัน ยิ่งต่อยิ่งเพิ่มความกว้างของวงจรไฟฟ้า ดังรูป

ในการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านจึงต้องเลือกต่อระหว่างส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง สะดวก และปลอดภัย

วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 วงจรภายใน เป็นส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอร์รี่ ในเซลล์ถ่านไฟฉาย ซึ่งจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ เรียกว่า "ความต้านทานภายใน" วงจรภายในคิดจากขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าผ่านความต้านทานภายในของเซลล์มายังขั้วบวกของเซลล์ดังรูป


  • ส่วนที่ 2 วงจรภายนอก เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างขั้วของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งจะต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำมาต่อในวงจรจะมีความต้านทาน เรียกว่า “ความต้านทานภายนอก” มายังขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า ดังรูป

การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า เตารีด ตู้เย็น ควรต่อแบบขนาน เพื่อที่ว่าถ้ามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งส่วนใดเสียไป อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ก็ยังคงใช้งานได้
    เรื่อง :
    เข้าชม : 92419
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155